átmeneti bányász járadék

Ki jogosult átmeneti bányászjáradékra?

Átmeneti bányászjáradékra az a személy jogosult, aki

  • Magyarországon bányavállalkozónál föld alatti munkakörben
    • legalább huszonöt év figyelembe vehető szolgálati időt szerzett, vagy
    • legalább 5000 – szolgálati időként figyelembe vehető – műszakot töltött el azzal, hogy a mecseki ércbányászatban elért műszakszámnak az 1,67-szeresét, a mecseki szénbányászatban elért műszakszámnak pedig az 1,25-szörösét kell a műszakszám meghatározása során figyelembe venni,
  • az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, és
  • azon a napon, amelytől kezdődően az átmeneti bányászjáradékot megállapítják, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban – az özvegyi nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú ellátások kivételével – nem részesül.

Hogyan kell kiszámolni az összegét?

Az átmeneti bányászjáradék összege az elismert szolgálati idő és a figyelembe vehető havi átlagkereset alapján kerül megállapításra.

A havi átlagkereset összegét az 1988. január 1-jétől a járadék megállapításának kezdő napjáig elért, a kifizetés idején érvényes szabályok szerinti, nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset, jövedelem havi átlaga alapján kell meghatározni.

 

Hogyan alakul a magán-nyugdíjpénztári tag nyugdíjának összege?

Ha az igénylő magán-nyugdíjpénztári tag, a tagdíjfizetés időtartamának függvényében csökkentett összegű járadékra jogosult.

 

Milyen formában lehet az átmeneti bányászjáradék iránti igényt előterjeszteni?

A kérelem kizárólag az „Igénybejelentés a 2011. évi CLXVII. törvény alapján” elnevezésű, K03 jelű nyomtatványon nyújtható be. A kérelemhez minden esetben csatolni szükséges a  bányavállalkozó igazolását a kérelmező föld alatti munkakörben eltöltött szolgálati idejéről és a műszakok számáról.

Az átmeneti bányászjáradék megállapítására az érintett személy, illetőleg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelme alapján kerülhet sor.

A nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek ügyfélszolgálati egységénél szerezhető be, illetőleg letölthető a Magyar Államkincstár honlapjának Nyugdíjbiztosítási nyomtatványtárából.

 

Hogyan nyújtható be az átmeneti bányászjáradék iránti kérelem?

Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti kormányhivatal ügyfélszolgálatán, illetve bármely kormányablakban.

Postai úton a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal nevére  címezve, postacím egységesen: 1916 Budapest.

Ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők elektronikus úton is előterjeszthetik kérelmüket, a 3515-270. számú nyomtatványon.

 

Alkalmazott jogszabályok:

1997. évi LXXXI. törvény

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

2011. évi CLXVII. törvény

333/2011. (XII.29.) Korm. rendelet

1993. évi XLVIII. törvény