Ki jogosult rokkantsági járadékra?

 A rokkantsági járadékra az a személy jogosult, akinek:

  • a 25. életéve betöltése előtt keletkezett, és folyamatosan fennálló egészségkárosodása legalább 70 százalékos mértékű, és
  • nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül.

A jogosultsági feltételek teljesülése esetén a rokkantsági járadék megállapításának nem akadálya:

  • ha a kérelmező fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
  • ha a kérelmező jogán családi pótlékot folyósítanak, vagy
  • ha a kérelmező munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

 Mikortól állapítható meg az ellátás?

A járadékra jogosultság kezdő napja, az a nap, amikortól az orvosszakértői szerv a 70%-os egészségkárosodást megállapította. A járadék visszamenőlegesen is megállapítható, legkorábban azonban az igénybejelentést megelőző hatodik hónap első napjától azzal, hogy ez az időpont nem lehet korábbi, mint annak a hónapnak az első napja, amelyben az igénylő a 18. életévét betöltötte.

Mennyi a rokkantsági járadék összege?

 A rokkantsági járadék fix összegű ellátás, melynek összege a nyugdíjemelésről szóló kormányrendelet alapján emelkedik.

A rokkantsági járadék havi összege  2022. január 1-jétől  44.785,- Ft.

Mikor szűnik meg a járadékra jogosultság?

A járadékra való jogosultság akkor kerül megszüntetésre, ha:

  • a jogosult részére nyugellátást vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátását állapítanak meg, vagy
  • ha a járadékos egészségkárosodása a 70 százalékot már nem éri el.

Hogyan kell a rokkantsági járadékot igényelni?

 A rokkantsági járadék iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró kormányhivatalhoz kell benyújtani. Budapesti és Pest megyei lakosok esetén Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

A kérelem elektronikusan, személyesen, vagy postai úton is előterjeszthető.

Elektronikus úton az elektronikus azonosítással rendelkező személyek igényelhetik a baleseti járadékot a magyarorszag.hu honlapon a Nyugdíj/Ellátások igénylése/Rokkantsági járadék iránti igény nyomtatvány beküldésével.

Személyesen a lakóhely szerint illetékes fővárosi, vagy megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán a Rokkantsági járadék iránti igény nyomtatványon lehet igényelni.

A kérelem postai úton benyújtható a kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi, vagy megyei kormányhivatalnak címezve. Ebben az esetben a postacím egységesen: 1916 Budapest.

Mit kell mellékelni a járadék iránti igényhez?

A rokkantsági járadék iránti kérelemhez csatolni kell az egészségkárosodás vizsgálatához szükséges alábbi orvosi iratokat:

  • háziorvosi beutalót, amely egészségi állapotára, gyógykezelésére vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazza és a munkaképesség-változás véleményezése céljából került kiállításra,
  • a gyógykezelést és aktuális állapotot bemutató kezelőorvosi véleményt, továbbá kórházi zárójelentést, szakorvosi leleteket.

Ha a rokkantsági járadék iránti kérelmet az igénylő meghatalmazottja, vagy törvényes képviselője terjeszti elő, a meghatalmazást, illetve a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot csatolni kell.

Mennyi idő alatt állapítják meg a járadékot?

Az ügyintézési határidő 60 nap.

A megállapított nyugdíjat a döntés kiadását követő 13 napon belül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

 Jogszabály:

83/1987. (XII. 27.) MT rendelet