Ki jogosult árvaellátásra?

Árvaellátásra az a gyermek jogosult – ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt gyermekét is –, akinek szülője öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy a haláláig a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időt megszerezte.

Mely időponttól lehet megállapítani az árvaellátást?

A jogosultsági feltételek fennállása esetén legkorábban a jogszerző elhalálozásának napjától.

Hány éves korig jár az árvaellátás?

Az árvaellátás - a jogosultsági feltételek megléte esetén - legkorábban a jogszerző halála napjától kezdődően a gyermek 16. életévének betöltése napjáig jár. Ha a gyermek nappali rendszerű oktatás keretében iskolában, szakképző intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben vesz részt, az árvaellátás a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a huszonötödik életév betöltéséig jár. Ha a jogosultság megszűnése előtt a gyermek megváltozott munkaképességűvé válik, ennek tartamára az árvaellátás életkorra tekintet nélkül megilleti.  

Nem szűnik meg az árvaellátásra való jogosultság, ha a gyermeket örökbe fogadják.

Iskolai tanulmányok címén azt a gyermeket is megilleti az árvaellátás, aki

  • betegsége, testi vagy értelmi fogyatékossága, várandóssága, gyermekszülés vagy három évesnél fiatalabb gyermekének gondozása miatt a tanulmányait egyéni munkarenddel, illetve egyéni tanulmányi renddel rendelkező tanulóként végzi,
  • huszonöt évesnél fiatalabb, és felnőttképzésben vesz részt, feltéve, hogy a felnőttképzés nem távoktatási formában folyik, és a képzés heti átlagos óraszáma eléri a hét órát.

Hogyan kell igazolni a tanulmányok folytatását?

Magyarországon tanuló árva esetén a köznevelési információs rendszer, illetve a felsőoktatási információs rendszer működtetője a tanulói, hallgatói jogviszony létesítését, fennállását és a tanulmányok befejezésének várható idejét a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv megkeresésére, a tanulói jogviszony megszűnését, illetve a hallgatói jogviszony szünetelését, megszűnését hivatalból igazolja.

A köznevelési vagy felsőoktatási intézményben, illetve felnőttképzésben folytatott jogviszony az erre a célra rendszeresített iskolai igazolás formanyomtatvány kitöltésével is igazolásra kerülhet.

A külföldön tanuló árva

  • a nappali rendszerű iskolai oktatásban, illetve a felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételt középiskolai tanulmányok esetén évente, felsőfokú tanulmányok esetén félévente, a tanulmányok megkezdésétől számított egy hónapon belül,
  • a tanulmányok megszűnését, szüneteltetését 15 napon belül

az oktatási intézmény által kiállított igazolással igazolja.

A külföldön tanuló árvának a tanulói, hallgatói jogviszony igazoláshoz az erre a célra rendszeresített magyar-angol nyelvű iskolalátogatási igazolást célszerű alkalmazni.

Érinti-e az árvaellátásra jogosultságot, ha az árva vagy életben maradt szülője házasságot köt?

Nem, az árvaellátást ezek a tényezők nem befolyásolják.

Milyen mértékű az árvaellátás?

Az árvaellátás gyermekenként annak a nyugdíjnak a harminc százaléka, ami az elhunytat halála időpontjában öregségi nyugdíjként megillette, vagy megillette volna.

Hatvan százalékos mértékű árvaellátás illeti meg azt a gyermeket, akinek mindkét szülője elhunyt, vagy akinek életben lévő szülője megváltozott munkaképességű.

Ha a gyermek mindkét szülője után jogosult az árvaellátásra, azt az árvaellátást kell folyósítani, amelynek összege számára előnyösebb.

Hogyan kell igényelni az árvaellátást?

Az árvaellátás megállapítása iránti igény az erre a célra rendszeresített „Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján árvaellátás elbírálásához” elnevezésű nyomtatványon postai úton, személyesen, vagy elektronikus űrlapon nyújtható be.

Az igényt az igénylő lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél, abban az esetben pedig, ha az elhunyt nyugdíjas volt, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni.

Az igénybejelentés időpontja az igénybejelentő lap benyújtásának, postára adásának a napja.

Mit kell csatolni a kérelemhez?

16 év feletti árva esetén a tanulmányok folytatását igazoló iskolalátogatási igazolást mellékelni kell.

Amennyiben az árvaellátásban részesülő személy megváltozott munkaképességű, vagy azzá válik, akkor az árvaellátás továbbfolyósításához csatolni kell az egészségi állapot megállapításához szükséges egészségügyi iratokat:

  • az egészségi állapotára, gyógykezelésére vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó, munkaképesség-változás véleményezése céljából kiállított beutalót,
  • a gyógykezelését és aktuális állapotát bemutató kezelőorvosi véleményt, továbbá
  • kórházi zárójelentéseket,
  • szakorvosi leleteket.

Ha nem állnak rendelkezésére a vizsgálathoz szükséges orvosi dokumentumok, keresse fel háziorvosát az esetleg szükséges vizsgálatok elvégzése, a háziorvos birtokában lévő korábbi leletek beszerzése, illetve az orvosszakértői szervhez történő beutaló kiállítása érdekében.

Gondnokság, gyámság alá helyezett igénylő esetén a gyorsabb ügyintézés érdekében javasoljuk mellékelni a gyámhatóság erről szóló határozatát is.

Mit kell tenni, ha az árva adataiban változás következik be?

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak minden olyan adatot, tényt, körülményt be kell jelenteni, amely az árvaellátásra való jogosultságot vagy a folyósítást érinti.