Az 1997. december 31-ét követő időszakban felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán eltöltött időt szolgálati időként csak akkor lehet figyelembe venni az öregségi nyugdíjra jogosultság szempontjából, ha a felsőfokú nappali tanulmányok idejére megállapodás keretében járulékfizetés történt. Az ilyen megállapodás alapján csak szolgálati idő szerezhető, a járulékfizetés alapját képező minimálbér a nyugdíj összegébe nem kerül beszámításra.

A felsőfokú tanulmányok időtartamára kötött megállapodással szerzett szolgálati idő nem minősül jogosultsági időnek a nők számára 40 évi jogosultsági idő alapján megállapítható öregségi nyugdíj szempontjából.

Vonatkozó jogszabályok:

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 38. § és 41. §.

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 48. §

A Tbj. 48. § (4) bekezdés a) pontja alapján szolgálati idő szerzése érdekében megállapodást köthet a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér alapulvételével számított 22 százalék nyugdíjjárulék fizetésével az a nagykorú személy, aki felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányainak időtartamát kívánja szolgálati időként elismertetni, beleértve a doktorandusz-képzést is. A megállapodás megköthető a hallgatói jogviszony fennállása alatt, vagy annak megszűnését követően is.

Több képesítés megszerzésére irányuló tanulmányok esetében legfeljebb az egyik képesítés megszerzéséhez szükséges időre (a hosszabb) köthető a fenti feltételekkel megállapodás. A megállapodás a tanulmányi időszak (tanulmányi év, tanulmányi félév) kezdetét magában foglaló hónap első napjától a végét magában foglaló hónap utolsó napjáig eltelt időre köthető meg, amely magában foglalja a két egymást követő tanulmányi időszak közötti tanulmányi szünet idejét is. A megállapodás a ciklusokra bontott, osztott képzés esetén mind az alapképzés, mind a mesterképzés idejére megköthető.

Külföldi tanulmányok

Külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok idejére visszamenőleges megállapodást abban az esetben lehet kötni, ha a külföldön szerzett képesítést honosították, illetve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatályba lépését követően a külföldi oklevél jogi hatályát a Magyarországon megszerezhető bizonyítvány vagy oklevél jogi hatályával azonosnak ismerték el, vagy a be nem fejezett tanulmányok idejét hazai felsőfokú tanulmányok idejébe beszámították.

Elismerés, illetve a beszámítás igazolása nélkül is figyelembe kell venni, ha a hallgató magyar ösztöndíjasként, vagy az illetékes magyar hatóság engedélyével államközi egyezmény alapján külföldi alapítványból, nemzetközi szervezet által biztosított keretből, külföldi szervnél - magánkezdeményezésre - pályázat elnyerésével vagy meghívás alapján ösztöndíjban részesült, és így végezte tanulmányait.

A tanulmányok ideje alatt a megállapodás az oktatási intézmény igazolása alapján köthető meg, és ebben az esetben a hónap első napján érvényes minimálbér után, havonta kell - a tárgyhónapot követő hó 12. napjáig - a járulékfizetést teljesíteni. A tanulmányok befejezését követően visszamenőleges időre kötött megállapodás esetén a járulékot a teljes időtartamra, a megállapodás megkötésének a napján érvényes minimálbér alapján, egy összegben - a megállapodás megkötését követő 30 napon belül - kell megfizetni.

A megállapodás megkötésénél a fizetendő nyugdíjjárulék mértéke (visszamenőleges időre szóló megállapodás esetén is) a megállapodás megkötésének napján érvényes minimálbér 22 %-a. (A fizetendő járulék összege 2021. február 1-jétől  a 167.400 forint összegű minimálbér figyelembevételével 36.828 forint/hó.) Amennyiben a hallgatói jogviszony fennállása alatt folyamatban lévő megállapodás idején a járulék mértéke változik, akkor az adott hónap első napján érvényes járulékmérték szerint kell a járulékot megfizetni.

A megállapodás a Tbj. 51. § -a alapján hatósági szerződésnek minősül.

 

A megállapodások megkötésére vonatkozó további információ a nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu oldalon az Ügyintézés/Ügyintézési tájékoztatók /Megállapodások menüpontban található.