Kizárólag szolgálati idő szerzése céljából - a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér alapulvételével számított 22 százalék nyugdíjjárulék-fizetéssel - megállapodást köthet az az öregségi nyugdíjra életkora szerint jogosult személy, akinek részére az öregségi nyugdíjat kizárólag amiatt nem lehet megállapítani, mert a szolgálati ideje nem éri el a törvényben meghatározott húsz évet, öregségi résznyugdíjra való jogosultság esetén a 15 évet.

Vonatkozó jogszabályok

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 48. § (4) bekezdés b) pontja. Megállapodás megkötésére abban az esetben kerülhet sor, ha az öregségi résznyugdíjra vagy öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz legfeljebb öt naptári év hiányzik, azaz az igénylő legalább 10 év szolgálati idővel rendelkezik.

A nők kedvezményes öregségi nyugdíjához szükséges jogosultsági idő szolgálati idő szerzésére irányuló megállapodás útján nem gyarapítható, mert az így szerzett szolgálati idő nem minősül keresőtevékenységgel járó jogviszonyban szerzett szolgálati időnek.

A megvásárolható szolgálati idő napokban meghatározott számát a nyugdíjigény tárgyában hozott határozat tartalmazza. Ettől eltérő szolgálati időre a nyugdíj igény érvényesítése után megállapodást kötni már nem lehet.

A megállapodás megkötése kizárólag a nyugdíjigény elbírálása tárgyában hozott határozat elleni jogorvoslatra meghatározott idő, azaz a határozat kézhezvételétől számított 30 nap lejártáig kezdeményezhető, és a nyugdíjjárulékot egy összegben - a megállapodás megkötését követő 15 napon belül - kell megfizetni.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a megállapodás megkötésének kezdeményezésére, illetve a nyugdíjjárulék megfizetésére megállapított határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

A befizetés dátumának az a nap számít, amikor a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv belföldi pénzforgalmi fizetési számláján az azt vezető pénzforgalmi szolgáltató – a befizető utasítása, megbízása alapján – a befizetést jóváírta.

A megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék alapja a szolgálati időként elismerhető napok és a megállapodás napján érvényes minimálbér (2021. február 1-jétől 167.400 forint) harmincad részének szorzata, a fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 22%.

Példa a fizetendő összeg megállapítására:

A megvásárolható napok száma 79.

A minimálbér összege 167.400 forint.

A minimálbér harmincad része:167.400/30  = 5.580 forint.

A megvásárolható napok száma 79, tehát a fizetendő járulék alapja: 5.580*79 = 440.820 forint.

A fizetendő összeg: 440.820* 22% = 96.980 forint.

A megállapodás a Tbj. 51. § -a alapján hatósági szerződésnek minősül.

A megállapodások megkötésére vonatkozó további információ a  nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu oldalon az Ügyintézés/Ügyintézési tájékoztatók /Megállapodások menüpontban található.