adategyeztetés

A hivatalból indított adategyeztetési eljárás célja és eredménye

Az egyeztetési eljárás legfontosabb célja, hogy a leendő nyugdíjasok a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő biztosítási jogviszonyaikról, a megszerzett és a nyugdíjnál figyelembe vehető kereseteikről, aktív korban – a nyugdíjigény bejelentése előtt – tájékoztatást kapjanak.

Az eljárás célja továbbá, hogy az ügyfél jelzése alapján a nyugdíjnyilvántartásban nem, vagy hibásan szereplő, illetve hiányzó adatok minél hamarabb beszerzésre, kiegészítésre, a téves adatok javításra, törlésre kerülhessenek, és a nyugdíjbiztosítás nyilvántartása kizárólag az ügyfél által ismert és vele egyeztetett adatokat tartalmazza.

Az adategyeztetés eredményeként - a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő teljes körű és egyeztetett adatok birtokában - a nyugdíj elbírálásának folyamata gyorsabbá válik, a nyugdíjak megállapítására és folyósítására hamarabb kerülhet majd sor.

A hivatalból indított adategyeztetési eljárás

Az adategyeztetési eljárást a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően három évvel köteles hivatalból megindítani. Ez azt jelenti, hogy mindenki, akinek nyugdíjbiztosítási jogszerzésre vonatkozó adata szerepel a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban, részletes kimutatást kap a nyilvántartott jogviszonyairól, valamint az adategyeztetési eljárás menetéről.

Nem kell egyeztetni az adatait annak a személynek,   

  • aki öregségi nyugdíjasnak minősül,
  • akivel az egyeztetési eljárást öt éven belül már lefolytatták,akinek öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányászjáradék, táncművészeti életjáradék, vagy más szolgálati idő és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset alapján kiszámított ellátás megállapítása vagy nyugdíjbiztosítási átutalás iránti eljárása van folyamatban.

Az eljárást a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv folytatja le.  A hivatalból induló adategyeztetési eljárást a hatóság postai úton indítja, az eljárás során azonban lehetőség van elektronikus ügyintézésre is. Ezt a Magyar Államkincstár honlapján ügyfélkapus azonosítás után  lehet kezdeményezni a „Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés” szolgáltatás igénybevételével az „Elektronikus ügyintézésre váltok” gomb megnyomásával. Elektronikus ügyintézés esetén  az ügyfél valamennyi adategyeztetéssel kapcsolatos dokumentumot elektronikus formában fog megkapni az elektronikus tárhelyére.
További részletes tájékoztató  a Magyar Államkincstár honlapján a „Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés” menüpont alatt ügyfélkapun történő belépést követően „Felhasználói útmutató” címmel található.

Kimutatás a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás adatairól

Az egyeztetési eljárás hivatalbóli megindítását megelőzően az eljáró szerv az ügyfelet értesíti az eljárás menetéről, illetve részletes kimutatást  küld az általa nyilvántartott biztosításban töltött időszakokról. A kimutatás tartalmazza – nők esetében – a nők kedvezményes nyugdíjára vonatkozó jogosultsági időket, valamint a korhatár előtti ellátás, az átmeneti bányászjáradék és táncművészeti életjáradék igénybevételéhez szükséges, foglalkozáshoz kötött kedvezményre jogosító időket.  A kimutatáson szerepelnek továbbá a munkáltató adatai, az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles kereseti és jövedelemi adatok, továbbá az erre az időszakra vonatkozóan levont nyugdíjjárulék adatok és egyéb, a jelenlegi nyugdíj szabályok szempontjából fontos adatok. Tekintettel arra, hogy az adategyeztetés a korabeli papíralapú adatok feldolgozása alapján történik, amelyeken sok esetben olvashatatlan a foglalkoztató, illetve a foglalkoztató és az adatszolgáltató személye nem azonos, és a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásba az adatszolgáltatást ténylegesen teljesítő szervezet neve kerül bejegyzésre (pl. Petőfi Sándor Általános Iskola a foglalkoztató, az adatszolgáltató pedig a TÁKISZ volt), ezek az adatok sok esetben eltérőek lehetnek az ügyfél rendelkezésére álló dokumentumok adataitól. Amennyiben a megküldött kimutatással kapcsolatban az ügyfélnek érdemi észrevétele van, (pl.: a kimutatás nem tartalmaz minden időszakot, amelyet biztosításban töltött, stb.), akkor azt az e célra rendszeresített ún. "Elfogadó/észrevételező nyilatkozat"-on, vagy egyszerű levélben jelezheti.

A kitölthető nyilatkozat papír alapú ügyintézés esetén a kimutatással egyidejűleg megküldésre kerül. A nyilatkozathoz mellékelni kell azokat az eredeti dokumentumokat (pl. munkakönyv, leckekönyv, katonakönyv stb.), amelyek alátámasztják észrevételeit.

Elektronikus kapcsolattartás esetén, a honlapon található, azonos elnevezésű űrlap beküldésével teheti meg észrevételeit. Ennek az űrlapnak a beküldésével egyidejűleg lehetőség van mellékletek beküldésére is.

Az észrevételek megtételére 60 nap áll rendelkezésre.

Az eljáró szerv az ügyfél nyilatkozatának beérkezését, ennek hiányában a 60 napos határidő leteltét követő 5 napon belül hivatalból megindítja az egyeztetési eljárást.

Az eljárás során az eljáró szerv a tényállás tisztázása érdekében a foglalkoztatótól vagy más adatszolgáltatásra kötelezettől adatot kérhet, helyszíni szemlét tarthat, más bizonyítási eljárást folytathat le, a Tny. alapján ellenőrzés lefolytatását kezdeményezheti, továbbá az állami adóhatóságnál adategyeztetést, illetve adóhatósági eljárást kezdeményezhet, majd a megszerzett információkat értékeli, és a hitelesnek tekinthető adatok alapján határozatot ad ki.

Ha az ügyfél egyetért a kimutatásban foglaltakkal, akkor az „Elfogadó/észrevételező nyilatkozat” beküldésével erről tájékoztathatja az eljáró szervet, amivel meggyorsíthatja a folyamatot, hiszen az ügyben – amennyiben további vizsgálat lefolytatása nem szükséges - határozat hozható.

Az adategyezetési eljárásnak nem része az állami nyugdíjrendszerbe visszalépett személyek (volt magánnyugdíjpénztári tagok) által befizetett magánnyugdíjpénztári tagdíjakról, a magánnyugdíjpénztári egyéni számlán felhalmozott összegekről (az ún. hozamgarantált tőke), illetve a visszalépő tagi kifizetésekről történő tájékoztatás. A magánnyugdíjpénztár részére teljesített befizetések ugyanis a vonatkozó jogszabályok értelmében nem minősültek nyugdíjjáruléknak, azok befizetésére vonatkozóan a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartása nem tartalmaz adatokat, mivel a magánnyugdíjpénztárak részére jogszabály adatszolgáltatási kötelezettséget nem írt elő.

Amennyiben a határozatban foglaltakkal nem ért egyet, a határozat bírósági felülvizsgálatát kérheti a lakóhelye szerint illetékes közigazgatási kollégiummal működő Törvényszéktől. A keresetlevelet a határozatot hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez kell benyújtani a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül. Az eljárás minden szakasza illeték- és költségmentes.

Az egyeztetési eljárás ügyintézési határideje - az eljáró szerv részéről – 75 nap.

Amennyiben az egyeztetési eljárással kapcsolatosan további kérdése merül fel, a 80/20-54-44 zöldszámon hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig, pénteken 8.30-13.30-ig tájékozódhat, vagy - személyes megjelenéssel - igénybe veheti a lakóhelye szerinti illetékes nyugdíjbiztosítási szerv munkatársainak segítségét a hivatal nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálatán. A személyes egyeztetéshez előzetesen időpont foglalására van lehetőség, az erre a célra használható online időpontfoglaló elérhető a Magyar Államkincstár honlapján, vagy telefonon a megadott telefonszámon.

2013. január 1-jétől kezdődően a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 96/B-D. §-okban bevezetett adategyeztetési eljárás keretében történik a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyok, korkedvezményes idő és keresetek, jövedelmek elismerése.

Az egyeztetési eljárás legfontosabb célja, hogy a leendő nyugdíjasok a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő biztosítási jogviszonyaikról, a megszerzett és a nyugdíjnál figyelembe vehető kereseteikről aktív korban – a nyugdíjigény bejelentése előtt – tájékoztatást kapjanak.

Az eljárás célja továbbá, hogy az ügyfél jelzése alapján a nyugdíjnyilvántartásban nem, vagy hibásan szereplő, illetve hiányzó adatok minél hamarabb beszerzésre, kiegészítésre, a téves adatok javításra, törlésre kerülhessenek, és a nyugdíjbiztosítás nyilvántartása kizárólag az ügyfél által ismert és vele egyeztetett adatokat tartalmazza.

Az adategyeztetés eredményeként - a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő teljes körű és egyeztetett adatok birtokában - a nyugdíj elbírálásának folyamata gyorsabbá válik, a nyugdíjak megállapítására és folyósítására hamarabb kerülhet majd sor.

Az egyeztetési eljárást a fővárosi és megyei kormányhivatalok hivatalból, illetve elektronikus ügyintézés keretében benyújtott kérelemre folytatják le. Az eljárás illeték- és költségmentes.

 

A hivatalból induló adategyeztetésről „A hivatalból történő adategyeztetés” című tájékoztatóban olvashat részletesen.

Egyeztetési eljárás megindítása iránt kérelem évente egyszer nyújtható be.

Kérelemre az eljárás kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, a Magyar Államkincstár honlapján, az Általános Nyomtatvány Kitöltő (ÁNYK) program alkalmazásával tett igénybejelentéssel indítható meg.

Elektronikus ügyintézésre kizárólag saját Ügyfélkapun keresztül (felhasználónév és jelszó megadását követően) van lehetőség, amely a https://gate.gov.hu/sso/ap/ApServlet?partnerid=mohu portálon keresztül érhető el, használata előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztráció bármely okmányirodában, illetőleg a Kormányablakoknál, valamint a külképviseleteken kezdeményezhető. A regisztrációt követően nyílik lehetőség elektronikus ügyintézés keretében eljárás kezdeményezésére, illetőleg kérelem benyújtására. Az ügyfélkapus regisztráció önmagában nem indítja meg az eljárást.

A postai úton levélben, illetőleg elektronikus levélben (e-mailben) benyújtott kérelem nem minősül elektronikus ügyintézés keretében benyújtott kérelemnek, ezért az így benyújtott kérelem alapján intézkedés kezdeményezésére nincs lehetőség.

A saját Ügyfélkapun keresztül történő ügyintézésnek azért van jelentősége, mert a nyugdíjbiztosítási adategyezetési ügyek esetében az Ügyfélkapun történő bejelentkezés során elvégzett automatikus azonosításon túlmenően ún. viszontazonosításra is sor kerül. Ennek során a rendszer megvizsgálja az Ügyfélkapus regisztrációnál megadott adatok és az elektronikus űrlapon feltüntetett TAJ szám alapján a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásában beazonosított személy adatainak egyezőségét. A sikeres viszontazonosítást követően van csak lehetőség a kérelem letöltésére, illetve annak elektronikus úton történő benyújtására. Amennyiben az adatok nem azonosak, a rendszer nem tud viszontazonosítani és a kérelem benyújtását nem teszi lehetővé.

Az egyeztetési eljárás megindítása a „Kérelem adategyeztetési eljárás iránt” elnevezésű űrlap becsatolásával lehetséges. A Magyar Államkincstár honlapján a Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés címről indulva az Ügyfélkapun történő belépést és viszontazonosítást követően részletes felhasználói útmutató található, amely segítséget nyújt a felhasználók részére az egyeztetési eljárás elektronikus ügyintézés keretében történő kezdeményezéséhez, a nyomtatványok letöltéséhez használható Általános Nyomtatvány Kitöltő segédprogram letöltéséhez, az űrlapok (nyomtatványok) kitöltéséhez és feltöltéséhez.

A kérelem benyújtását követően Önnek az eljárás bármely szakaszában lehetősége van áttérni hagyományos (papír alapú) ügyintézésre, az e célra rendszeresített „Kérelem a kapcsolattartás módjának megváltoztatásához” elnevezésű űrlap megküldésével.

Az egyeztetési eljárást az Ön lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal, illetőleg egyes személyi körök esetében Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban együtt: nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv) folytatja le.

Budapest Főváros Kormányhivatala az alábbi ügyekben jogosult kizárólagos illetékességgel eljárni:

  • ha az ügyfél külföldön él, vagy
  • ha az ügyfél az egyeztetési eljárás során jelzi, hogy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek vagy szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmény hatálya alá tartozó, külföldön szerzett szolgálati idővel rendelkezik,
  • ha az ügyfél az eljárás megindításakor szolgálati viszonyban áll fegyveres szervvel, a Magyar Honvédséggel vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal, vagy
  • ha az ügyfél korábban szolgálati viszonyban állt valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal.

Abban az esetben, ha korábban az Európai Unió más tagállamában, vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államban [Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság (Jersey és Man szigetek kivételével), Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Svájc, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia Szlovénia] vagy szociálpolitikai, illetve szociális biztonsági egyezményben részes államban [Ausztrália, Bosznia-Hercegovina, Dél-Korea, India, Japán, Kanada, beleértve Québec tartományt, Koszovó, Macedónia, Moldova, Montenegró, Mongólia, Oroszország, Szerbia, Ukrajna] is folytatott keresőtevékenységet és az ott szerzett szolgálati idejéről is szeretne tájékoztatást kapni, az Ügyfélkapun keresztül a „Kérelem nemzetközi” elnevezésű nyomtatványt kell beküldeni.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatása alapján az Azerbajdzsáni Köztársaság, a Belorusz Köztársaság, Grúzia, a Kazah Köztársaság, az Örmény Köztársaság, a Tádzsik Köztársaság, a Türkmén Köztársaság, az Üzbég Köztársaság és a Kirgiz Köztársaság nem alkalmazzák az 1963. évi 16. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között, a szociális ellátás területén való együttműködés tárgyában, Budapesten, az 1962. december 20-án kötött, 1963. július 1. napjától hatályos egyezményt. Erre figyelemmel az ezekben az országokban korábban szerzett szolgálati idő elismerésére az egyezmény alapján nincs lehetőség.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében a külföldön szerzett szolgálati időről kizárólag tájékoztatás adható, az az adategyeztetési eljárást lezáró határozatnak nem része.

Az eljárás megindítását követő 5 napon belül a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv értesítést küld az eljárás menetéről, továbbá részletes kimutatást küld az általa nyilvántartott biztosításban töltött időszakokról, illetve nők esetében a nők kedvezményes nyugdíjára vonatkozó jogosultsági időkről, valamint a korhatár előtti ellátás, az átmeneti bányászjáradék és táncművészeti életjáradék igénybevételéhez szükséges, foglalkozáshoz kötött kedvezményre jogosító időkről. A kimutatáson szerepelnek továbbá a munkáltató, vagy jogutódja, illetve az adatszolgáltatásra kötelezett adatai, az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles kereseti és jövedelemi adatok, továbbá az erre az időszakra vonatkozóan levont nyugdíjjárulék adatok és egyéb, a jelenlegi nyugdíj szabályok szempontjából fontos adatok.

Tekintettel arra, hogy az adategyeztetés a korabeli papíralapú adatok feldolgozása alapján történik, amelyeken sok esetben olvashatatlan, a foglalkoztató, illetve a foglalkoztató és az adatszolgáltató személye nem azonos, és a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásba az adatszolgáltatást ténylegesen teljesítő szervezet neve kerül bejegyzésre, ezek az adatok sok esetben eltérőek lehetnek az ügyfél rendelkezésére álló dokumentumok adataitól. A munkáltató feltüntetését a kimutatáson jogszabály írja elő, ez az információ azonban a nyugdíj megállapítása során relevanciával nem rendelkezik, a nyugdíj megállapításának folyamatát, illetve az ellátás összegét nem befolyásolja.

A kimutatást tartalmazó értesítés kézhezvételét követően Önnek 60 nap áll rendelkezésére, hogy az abban nem szereplő vagy tévesen feltüntetett adatokra vonatkozóan észrevételt tegyen a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv felé, a helyes adatokat igazoló, alátámasztó dokumentumok megküldésével. Ekkor nyílik lehetőség egyéb, szolgálati időnek minősülő időszakok – például a szakmunkástanulói idő, katonaidő, felsőfokú intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok időtartama - elismerésérét kezdeményezni, illetőleg a korkedvezményre jogosító munkakörben végzett munka időtartamát megállapítani. A csatolt adatok, dokumentumok alapján, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv bizonyítási eljárást folytat le, amelynek keretében megkísérli felkutatni a szükséges iratokat, megkeresheti a volt foglalkoztatót, adóhatóságot, egyéb szervet.

Amennyiben a megküldött kimutatással kapcsolatban Önnek érdemi észrevétele van, (pl.: a kimutatás nem tartalmaz minden időszakot, amelyet biztosításban töltött, stb.), akkor azt az e célra rendszeresített ún. „Elfogadó/észrevételező nyilatkozat”-on jelezheti.

A kitölthető nyilatkozat papír alapú ügyintézés esetén a kimutatással egyidejűleg megküldésre kerül. A nyilatkozathoz mellékelni kell azokat az eredeti dokumentumokat (pl. munkakönyv, leckekönyv, katonakönyv stb.), amelyek alátámasztják észrevételeit.

Elektronikus ügyintézés keretében az észrevétel megtételére, illetőleg azt igazoló dokumentumok beküldésére az Ügyfélkapun keresztül van lehetőség, az erre a célra rendszeresített Elfogadó/Észrevételező nyomtatvány kitöltésével. Az egyeztetési eljárás során a becsatolni kívánt dokumentumok engedélyezett maximális fájlmérete dokumentumonként 3 MB, az engedélyezett maximális összes csatolmány mérete pedig 15 MB lehet. A feltölthető fájlok száma legfeljebb 5 darab lehet, a megengedett fájltípusok a következők: .bmp, .doc, .docx,. jpg, .jpeg, .pdf, .png. Amennyiben az ügyfél által becsatolni kívánt dokumentumok mennyisége a fenti darabszámot meghaladja, lehetőség van azokat egy újabb észrevételező dokumentum mellékleteként megküldeni.

Amennyiben az adatok a valóságnak megfelelnek, abban módosításra nincs szükség, azaz Ön a kimutatásban foglaltakkal egyetért, lehetősége van a közölt adatok jóváhagyására is a fenti nyilatkozatnak a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére történő megküldésével.

Elektronikus ügyintézés esetén az eljárás során keletkező dokumentumok megküldése elektronikusan történik, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek küldeményei az Ügyfélkapun keresztül az ún. Értesítési tárhelyre kerülnek megküldésre, amely a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (KR) szolgáltatása. Rendeltetése, hogy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő felhasználók jelszóval védett, biztonságos tárterületen tárolhassák az arra jogosult hivataloktól kapott dokumentumokat, nyugtákat. Az elektronikus ügyintézés keretében megküldött dokumentumok tehát az eljáró szerv részéről e-mailben nem kerülnek megküldésre, az ügyfél a KR-től is csak tájékoztatást kap e-mailben arról, hogy az értesítési tárhelyére küldemény érkezett.

Az Értesítési tárhely a Kormányzati Portálon a felhasználó személyes ügyfélkapu felületén érhető el. Az Ügyfélkapun belépve az Értesítési tárhely töltődik be automatikusan. Az értesítési tárhely három fiókból áll: beérkezett dokumentumok, elküldött dokumentumok, tartóstár.

Az alapértelmezett fiók a Beérkezett dokumentumok fiók, azaz az Ügyfélkapun belépve a tárhely szolgáltatáson belül a beérkezett dokumentumait látja.

Az értesítési tárhelyre küldött dokumentumokat Önnek 5 naptári napon belül át kell vennie. Amennyiben ez nem történik meg, a rendszer értesítést küld a hivatal számára.

A Beérkezett dokumentumok fiókban a dokumentumok 30 napig kerülnek megőrzésre, ezt követően azokat a rendszer automatikusan törli. Amennyiben szeretné beérkezett dokumentumait tovább tárolni, át kell azokat helyezni a tartóstárba.

Amennyiben az előírt határidőn belül az ügyfél az eljáró szerv felé észrevételt nem tesz, vagy az adatok módosítását, kiegészítését nem kezdeményezi, az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv ezt az információt jóváhagyásnak tekinti, és a rendelkezésre álló adatok alapján határozatot hoz. Fontos azonban tudni, hogy amennyiben az ügyfél észrevételt nem tesz, azonban az egyetértő nyilatkozatot sem küldi meg, az eljáró igazgatási szerv csak a 60 napos határidő leteltét követően folytathatja az eljárást.

Az eljárás során a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv - ha a biztosított, volt biztosított által benyújtott okiratok nem elegendőek a tényállás tisztázására - megvizsgálja az eltérés okait. Ennek során a biztosítottat, volt biztosítottat nyilatkozattételre hívhatja fel, a foglalkoztatótól vagy más adatszolgáltatásra kötelezettől, illetve az egykorú iratokat őrző más személytől vagy szervezettől adatot kérhet, helyszíni szemlét tarthat, más bizonyítási eljárást folytathat le, továbbá 2009. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan az állami adóhatóságnál adategyeztetést, illetve adóhatósági eljárást kezdeményezhet.

Az egyeztetési eljárás során az általános ügyintézési határidő 75 nap. Szünetel az eljárás, ha azt – jogszabály kizáró rendelkezésének hiányában – az ügyfél kéri. Az eljárás ismételt folytatását az ügyfélnek szintén kérnie kell. Hat hónapi szünetelés után az eljárás megszűnik, amely tényről az eljáró szerv az ügyfelet értesíti. Az egyeztetési eljárás megindítása iránti kérelem visszavonásának minősül, ha az egyeztetési eljárás lezárását megelőzően a biztosított, volt biztosított öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányászjáradék, táncművészeti életjáradék, vagy más, a szolgálati idő és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset alapján kiszámított ellátás megállapítása vagy nyugdíjbiztosítási átutalás iránti kérelmet nyújt be.

A tényállás tisztázását követően a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az eljárást határozattal zárja le, mely tartalmazza az érintett személy elismerhető szolgálati idejét és a nyugdíj megállapításánál figyelembe vehető egyéb tényeket, amelyek a továbbiakban egyeztetett adatként kerülnek nyilvántartásra. Amennyiben a határozatban foglaltakkal nem ért egyet, a határozat bírósági felülvizsgálatát kérheti a lakóhelye szerint illetékes közigazgatási kollégiummal működő Törvényszéktől. A keresetlevelet a határozatot hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez kell benyújtani a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül.

Jogszabályok

1997. évi LXXXI. törvény 96/B-D. §

Az adategyezetési eljárás első lépéseként az eljáró nyugdíjbiztosítási igazgatóság az alábbi kimutatást küldi meg az igazgatóság részére. A kimutatás foglalkoztatónként tartalmazza a biztosításban eltöltött időszakokat, a nők kedvezményes öregségi nyugdíjánál figyelembe vehető jogosultsági időket, a korkedvezményre jogosító időket, az 1988. január 1-jétől elért keresetekre/jövedelmekre vonatkozó adatokat, az egyéb jogviszonyokra vonatkozó adatokat, valamint a járulékfizetés nélkül szolgálati időként elismerhető időszakokat.

Link

 

Jelen Útmutató az adategyezetési eljárás során az ügyfelek részére megküldött kimutatás könnyebb megértését segíti, a kimutatás egyes sorainak adattartalmára vonatkozó magyarázatok megadásával.

Link

A hivatalból történő adategyezetés megindítását megelőzően az alábbi, általános információkat tartalmazó tájékoztató levelet küldi meg az ügyfél lakóhelye szerinti illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal kerületi/járási hivatala. A levél megérkezését követően az ügyfeleknek az eljárás megindításával kapcsolatos további teendője nincs. Amennyiben az eljárás során keletkező dokumentumokat elektronikus úton szeretné megkapni, a levélben foglaltak alapján lehetősége van az Ügyfélkapun keresztül regisztrálni, és a kapcsolattartás módját megváltoztatni.

Link