A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 96/B-D. §-ai szerinti adategyeztetési eljárás legfontosabb célja, hogy a leendő nyugdíjasok a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő biztosítási jogviszonyaikról, a megszerzett és a nyugdíjnál figyelembe vehető kereseteikről aktív korban – a nyugdíjigény bejelentése előtt – tájékoztatást kapjanak.

Az eljárás célja továbbá, hogy az ügyfél jelzése alapján a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban nem, vagy hibásan szereplő, illetve hiányzó adatok minél hamarabb beszerzésre, kiegészítésre, a téves adatok javításra, törlésre kerülhessenek, és a nyugdíjbiztosítás nyilvántartása kizárólag az ügyfél által ismert és vele egyeztetett adatokat tartalmazza.

Az adategyeztetés eredményeként - a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő teljes körű és egyeztetett adatok birtokában - a nyugdíj elbírálásának folyamata gyorsabbá válik, a nyugdíjak megállapítására és folyósítására hamarabb kerülhet majd sor.

Az adategyeztetési eljárást a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv) elektronikus ügyintézés keretében benyújtott kérelemre folytatják le.

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Az adategyeztetési eljárás lefolytatására kérelemre és hivatalból kerülhet sor.

A kérelem benyújtásához szükséges és valamennyi a folyamatban lévő ügyben alkalmazott elektronikus és letölthető nyomtatvány a magyarorszag.hu kormányzati portálon érhető el.

Az adategyeztetési eljárást főszabály szerint a lakóhely szerinti nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv folytatja le.

Az alábbiakban felsorolt esetekben Budapest Főváros Kormányhivatal jár el országos illetékességgel az adategyeztetési ügyekben:

  • ha az ügyfél külföldön él, vagy
  • ha az ügyfél az egyeztetési eljárás során jelzi, hogy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek vagy szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmény hatálya alá tartozó, külföldön szerzett szolgálati idővel rendelkezik,
  • ha az ügyfél az eljárás megindításakor szolgálati viszonyban áll fegyveres szervvel, a Magyar Honvédséggel vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal, vagy
  • ha az ügyfél korábban szolgálati viszonyban állt valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal.

Elektronikus ügyintézésre kizárólag saját Ügyfélkapun keresztülvan lehetőség, amely használata előzetes regisztrációhoz kötött.

Az Ügyfélkapus regisztráció az elektronikus személyazonosító igazolvánnyal rendelkezők esetében a https://ugyfelkapu.gov.hu oldalon a Regisztráció / E-személyi gombra kattintással, minden más esetben személyesen kezdeményezhető bármely okmányirodában vagy kormányablakban, az adóhatóság kiemelt ügyfélszolgálatain, illetve egyes postai ügyfélszolgálatokon. Külföldön élő személyek az ügyfélkapus regisztrációt Magyarország Külképviseletein kérelmezhetik.

Elektronikus ügyintézés esetén az eljárás során keletkező dokumentumok megküldése elektronikusan történik az értesítési tárhelyére. A Tárhely szolgáltatás a magyarorszag.hu kormányzati portálon történő azonosítást követően érhető el.

A Tárhelyre megküldött dokumentumokat Önnek 5 naptári napon belül át kell vennie. Amennyiben ez nem történik meg, a rendszer az át nem vett dokumentumról értesítést küld a hivatal számára. A Beérkezett dokumentumok fiókban a dokumentumok 30 napig kerülnek megőrzésre, ezt követően azokat a rendszer automatikusan törli. Javasoljuk, hogy a beérkezett dokumentumok megőrzése érdekében helyezze át azokat a Tartós tárba.

Az eljárás menete

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az eljárás menetéről szóló értesítést és részletes kimutatást küld az általa nyilvántartott biztosításban töltött időszakokról, illetve nők esetében a nők kedvezményes nyugdíjára vonatkozó jogosultsági időkről, valamint a korhatár előtti ellátás, az átmeneti bányászjáradék és táncművészeti életjáradék igénybevételéhez szükséges, foglalkozáshoz kötött kedvezményre jogosító időkről.

A kimutatáson szerepelnek továbbá a munkáltató, vagy jogutódja, illetve az adatszolgáltatásra kötelezett adatai, az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó társadalombiztosítási, illetve nyugdíjjárulék-köteles kereseti és jövedelemi adatok, továbbá az erre az időszakra vonatkozóan levont társadalombiztosítási, és nyugdíjjárulék adatok, továbbá egyéb, a nyugdíjra való jogszerzés szempontjából fontos adatok. A kimutatás tartalmára vonatkozó információt itt érhető el. A kimutatás könnyebb megértését az egyes sorok adattartalmára vonatkozó magyarázatokat tartalmazó „Útmutató a Kimutatáshoz” elnevezésű tájékoztató segíti.

A kimutatást tartalmazó értesítés kézhezvételét követően Önnek a kimutatásban megjelölt határidő áll rendelkezésére, hogy az abban nem szereplő vagy tévesen feltüntetett adatokra vonatkozóan észrevételt tegyen a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv felé, a helyes adatokat igazoló, alátámasztó dokumentumok megküldésével. Ekkor nyílik lehetőség egyéb, szolgálati időnek minősülő időszakok – például a szakmunkástanulói idő, katonaidő, felsőfokú intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok időtartama - elismerésérét kezdeményezni, illetőleg a korkedvezményre jogosító munkakörben végzett munka időtartamát megállapítani. A csatolt adatok, dokumentumok alapján, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv bizonyítási eljárást folytat le, amelynek keretében megkísérli felkutatni a szükséges iratokat, megkeresheti a volt foglalkoztatót, adóhatóságot, egyéb szervet.

Amennyiben a megküldött kimutatással kapcsolatban Önnek érdemi észrevétele van, (pl.: a kimutatás nem tartalmaz minden időszakot, amelyet biztosításban töltött, stb.), akkor azt az e célra rendszeresített Nyilatkozat a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő nyugdíjbiztosítási adatokról készült kimutatás tartalmára vonatkozóan (NY_AEELF_01) elnevezésű űrlapon jelezheti, amely letölthető és elektronikusan beküldhető formában a magyarorszag.hu oldalon elérhető.

Az észrevételező nyilatkozat postán és elektronikusan is beküldhető.

A nyilatkozathoz mellékelni kell azokat az eredeti dokumentumokat (pl. munkakönyv, leckekönyv, katonakönyv stb.), amelyek alátámasztják az észrevételeit.

Az eljárás során a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv - ha a benyújtott okiratok nem elegendőek a tényállás tisztázására - megvizsgálja az eltérés okait. Ennek során a biztosítottat nyilatkozattételre hívhatja fel, a foglalkoztatótól vagy más adatszolgáltatásra kötelezettől, illetve az egykorú iratokat őrző más személytől vagy szervezettől adatot kérhet, helyszíni szemlét tarthat, más bizonyítási eljárást folytathat le, továbbá 2009. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan az állami adóhatóságnál adategyeztetést, illetve adóhatósági eljárást kezdeményezhet.

Amennyiben Ön valamely Európai Uniós tagállamban, az Egyesült Királyságban, Izlandon, Norvégiában, Liechtensteinben, Svájcban vagy valamely szociális biztonsági egyezményben részes országban is biztosítási időt szerzett, annak elismerése az érintett ország nyugdíjbiztosítási szervének a hatásköre. Ezek a külföldi időszakok az adategyeztetési eljárást lezáró határozatban nem szerepelhetnek, ezért annak tartamáról a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek tájékoztató levélben értesítik.

 

Amennyiben a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, abban módosításra nincs szükség, azaz Ön a kimutatásban foglaltakkal egyetért, lehetősége van a közölt adatok jóváhagyására is az elfogadó nyilatkozat nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére történő megküldésével.

Amennyiben az előírt határidőn belül az ügyfél az eljáró szerv felé észrevételt nem tesz, vagy az adatok módosítását, kiegészítését nem kezdeményezi, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv ezt jóváhagyásnak tekinti, és a rendelkezésre álló adatok alapján határozatot hoz.

Az egyeztetési eljárás során az ügyintézési határidő 75 nap. Szünetel az eljárás, ha azt az ügyfél kéri. Az eljárás ismételt folytatását az ügyfélnek szintén kérnie kell. Hat hónapi szünetelés után az eljárás megszűnik, amely tényről az eljáró szerv az ügyfelet értesíti.

Az eljárás aktuális állapotáról a „Státuszinformáció lekérdezése nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatok egyeztetése, hatósági nyilvántartásban szereplő nyugdíjbiztosítási adatokról igazolás kérése iránti eljárásokban” elnevezésű felületen kaphat tájékoztatást.

Az eljárás során minden olyan nyilatkozatot, bejelentést, amely a hatósági eljárás lefolytatását érdemben befolyásolja a „Bejelentés, nyilatkozat, hiánypótlás nyugdíjbiztosítási ügyben (NY_BENYIHP_01)” elnevezésű űrlapon lehet megtenni.

A tényállás tisztázását követően a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az eljárást határozattal zárja le, mely tartalmazza az elismert szolgálati idejét és a nyugdíj megállapításánál figyelembe vehető egyéb tényeket, amelyek a továbbiakban egyeztetett adatként kerülnek nyilvántartásra. Amennyiben a határozatban foglaltakkal nem ért egyet, a határozat bírósági felülvizsgálatát kérheti a lakóhelye szerint illetékes közigazgatási kollégiummal működő Törvényszéktől. A keresetlevelet a határozatot hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez kell benyújtani a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül.

Amennyiben újabb adategyeztetési eljárás indul kérelemre, vagy hivatalból, a megküldött kimutatáson a már lezárt időszakra vonatkozó adatok nem szerepelnek. Az új eljárás során a lezárt időszakot követő idő vizsgálata történik meg, a kimutatás csak az erre vonatkozó adatokat tartalmazza.

Ha az egyeztetési eljárással kapcsolatosan kérdése merül fel, az alábbi elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot a hivatallal:

Személyesen:

A lakóhelye szerinti illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró kormányhivatal nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálatán. A személyes ügyintézéshez javasoljuk az előzetes időpont kérést Magyar Államkincstár honlapján elérhető Online időpontfoglaló használatával vagy az alábbi telefonszámokon.

 

Telefonon:

Hétfőtől – csütörtökig 8.00-15.30 között, pénteken 8.00-13.30 között

Belföldi vezetékes számról ingyenesen hívható: 06 80 20 54 44

Külföldről és mobiltelefonról az általános díjszabás szerint hívható: +36 1 459 9700

A kérelemre indult eljárás szabályai

A nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban meglévő adatok egyeztetésére irányuló eljárás megindítása iránti kérelem kizárólag elektronikusan évente egyszer nyújtható be.

A kérelem a magyarorszag.hu oldalon a „NYUGDÍJ, JUTTATÁS, SEGÉLY” főmenü „Társadalombiztosítási nyugellátás” almenü kiválasztását követően a „Nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatok egyeztetése iránti kérelem (NY_AEKER_01)” elnevezésű űrlap használatával indítható meg.

A kérelem benyújtását követően Önnek az eljárás bármely szakaszában lehetősége van áttérni hagyományos (papír alapú) ügyintézésre, az e célra rendszeresített „Kapcsolattartás (elektronikus vagy papíralapú) módjának megváltoztatásáról nyilatkozat nyugdíjbiztosítási ügyben (NY_MODVALT_01)” elnevezésű űrlap megküldésével.

Abban az esetben, ha korábban az Európai Unió más tagállamában, vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államban [Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság (Jersey és Man szigetek kivételével), Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Svájc, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia Szlovénia] vagy szociálpolitikai, illetve szociális biztonsági egyezményben részes államban [Ausztrália, Bosznia-Hercegovina, Dél-Korea, India, Japán, Kanada, beleértve Québec tartományt, Koszovó, Macedónia, Moldova, Montenegró, Mongólia, Oroszország, Szerbia, Ukrajna] is folytatott keresőtevékenységet, a SZÜF felületről a „Nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő nyugdíjbiztosítási adatok egyeztetése iránti kérelem külföldön élő vagy külföldön szolgálati időt szerzett személyek részére (NY_AENKKER_01)” elnevezésű űrlapot kell beküldeni.

Az eljárás megindítását követő 5 napon belül küldi meg a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az értesítést az eljárás menetéről és a részletes kimutatást küld az általa nyilvántartott biztosításban töltött időszakokról, illetve nők esetében a nők kedvezményes nyugdíjára vonatkozó jogosultsági időkről, valamint a korhatár előtti ellátás, az átmeneti bányászjáradék és táncművészeti életjáradék igénybevételéhez szükséges, foglalkozáshoz kötött kedvezményre jogosító időkről.

A kimutatást tartalmazó értesítés kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére, hogy az abban nem szereplő vagy tévesen feltüntetett adatokra vonatkozóan az ügyfél észrevételt tegyen.

Amennyiben 30 napon belül észrevételt megtételére nem kerül sor az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv ezt az információt jóváhagyásnak tekinti, és a rendelkezésre álló adatok alapján határozatot hoz. Ebben az esetben a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv 30 napos határidő leteltét követően folytatja az eljárást.

A hivatalból induló adategyeztetés szabályai

 

Az adategyeztetési eljárást hivatalból a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően három évvel indítja meg. Ez azt jelenti, hogy mindenki, akinek nyugdíjbiztosítási jogszerzésre vonatkozó adata szerepel a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban, részletes kimutatást kap a nyilvántartott jogviszonyairól, valamint az adategyeztetési eljárás menetéről.

Nem indul meg az adategyeztetési eljárás annak a személynek,   

  • aki öregségi nyugdíjasnak minősül,
  • akivel az egyeztetési eljárást öt éven belül már lefolytatták, vagy az egyeztetési eljárá folyamatban van,
  • akinek öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányászjáradék, táncművészeti életjáradék, vagy más szolgálati idő és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset alapján kiszámított ellátás megállapítása vagy nyugdíjbiztosítási átutalás iránti eljárása van folyamatban.

Az eljárást a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv folytatja le.  A hivatalból induló adategyeztetési eljárást a hatóság postai úton indítja, az eljárás során azonban lehetőség van elektronikus ügyintézésre is.

Erre első ízben kimutatás kézhezvételét követően a „Státuszinformáció lekérdezése nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatok egyeztetése, hatósági nyilvántartásban szereplő nyugdíjbiztosítási adatokról igazolás kérése iránti eljárásokban” felületen az „Elektronikus ügyintézésre váltok” gomb segítségével van lehetősége. Ezt követően az eljárás bármely szakaszában kezdeményezheti a kapcsolattartás módjának megváltoztatását a „Kapcsolattartás (elektronikus vagy papíralapú) módjának megváltoztatásáról nyilatkozat nyugdíjbiztosítási ügyben (NY_MODVALT_01)” elnevezésű űrlap megküldésével.

Az egyeztetési eljárás hivatalbóli megindítását megelőzően az eljáró szerv az ügyfelet értesíti az eljárás menetéről és részletes kimutatást küld az általa nyilvántartott biztosításban töltött időszakokról.

A kimutatással kapcsolatos észrevételt a kézhezvételtől számított 60 napon belül (pl.: a kimutatás nem tartalmaz minden időszakot, amelyet biztosításban töltött, stb.) lehet jelezni.

Az eljáró nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az ügyfél nyilatkozatának beérkezését, ennek hiányában a 60 napos határidő leteltét követő 5 napon belül hivatalból indítja meg az adategyeztetési eljárást.

Jogszabályok

  1. évi LXXXI. törvény 96/B-D. §