Tartós ápolást végzők támogatása

Az alábbiakban tájékoztatjuk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 44/A. §-a alapján igényelhető tartós ápolást végzők időskori támogatásáról.

Ki jogosult a tartós ápolást végzők időskori támogatására?

A tartós ápolást végzők időskori támogatására (a továbbiakban: támogatás) az a Magyarországon élő magyar állampolgár (valamint a bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan) jogosult, aki öregségi nyugdíjban részesül, és aki a gyermekét (ideértve a vérszerinti, az örökbefogadott, a mostoha és a nevelt gyermeket, a már nagykorú személyeket is) az öregségi nyugdíjra való jogosultságot megelőzően legalább 20 évig saját háztartásában ápolta, gondozta, és e tevékenység alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesült, és az ápolási díj esetében azt részére a vizsgált időszakon belül legalább 1 év időtartamban emelt összegű ápolási díjként, vagy kiemelt ápolási díjként folyósították.

Ha a szülő a gyermekét 20 évig saját háztartásában gondozta, azonban ezen időtartam egy részében nem ápolási díjban, hanem a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekre tekintettel folyósított családtámogatási ellátásban (gyermekgondozási segélyben vagy gyermekgondozást segítő ellátásban) részesült, a GYES idejét – legfeljebb 10 éves időtartamban – be lehet számítani a 20 éves gondozási időszakhoz.

Nem jogosult a támogatásra az igénylő:

 • ha nem Magyarországon élő magyar állampolgár, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan személy,
 • ha az igénylő részére nem került megállapításra öregségi nyugdíj, illetve ha a részére az öregségi nyugdíj folyósítás nélkül kerül megállapításra, vagy a részére még csak nyugdíjelőleg került megállapításra,
 • ha az igénylő nem rendelkezik a támogatásra való jogosultsághoz szükséges 20 év ápolási időszak feltételével,
 • ha az igénylő nem a gyermeke ápolása, hanem más hozzátartozója ápolása céljából részesült ápolási díjban,
 • ha az igénylő a jogosultsági időszakon belül - ugyanazon gyermek jogán - az ápolási díj esetében nem részesült legalább 1 évig emelt összegű ápolási díjban vagy kiemelt ápolási díjban. 

A támogatás iránti igény érvényesítésére, a támogatás megállapítására és folyósítására, a jogorvoslatra, az eljárási költségek viselésére, a jogalap nélküli ellátás visszafizetésére és megtérítésére, a késedelmi kamat megtérítésére, az adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségre, a mulasztási bírságra, a tartozás elengedésére, mérséklésére és fizetési kedvezmény engedélyezésére, a végrehajtásra, valamint az adatkezelésre az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabály nyugellátást vagy nyugdíjat említ, azon támogatást kell érteni.

Az Szt. 42. § (1) bekezdés b) pontja alapján a tartós ápolást végzők időskori támogatására az a személy is jogosult, akinek az öregségi nyugdíj folyósítása mellett egyidejűleg ápolási díjat is folyósítanak.

Mely szervhez és milyen módon kell a támogatás iránti kérelmet benyújtani?

A támogatás megállapítását és folyósítását írásban, az e célra rendszeresített kérelem nyomtatvány benyújtásával kell igényelni.

A támogatás iránti igény előterjeszthető:

 • személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási (kerületi) hivatal ügyfélszolgálatán, vagy
 • postai úton a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal járási (kerületi) hivatalának címezve. Postacím egységesen: 1916 Budapest.

A kérelem elbírálásához szükséges adatokat (ápolási díj, gyermekek otthongondozási díja,  emelt összegű vagy kiemelt ápolási díj, gyermekgondozási segély vagy gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának időtartama)  - a kérelmezőnek az adatlapon tett nyilatkozata alapján az általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv ellenőrzi, illetve szükség esetén beszerzi.

 A gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében a támogatás iránti igény elbírálásához a következő okmányok benyújtását vagy beküldését javasoljuk:

 • ápolási díjra való jogosultságot megállapító határozat,
 • gyermekek otthongondozási díjára való jogosultságot megállapító határozat,
 • emelt összegű ápolási díjat, kiemelt ápolási díjat megállapító határozat,
 • gyermekgondozási segélyt vagy gyermekgondozást segítő ellátást megállapító határozat

A támogatás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárások a Tny. 81. § (1) bekezdése alapján illeték- és költségmentesek.

Mennyi a támogatás összege?

A támogatás havi összege 50 000 forint.

A támogatás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg. A támogatás a jogosultság kezdő hónapjára tekintettel is teljes összegben jár.

Mely időponttól igényelhető a támogatás?

Aki a támogatásra való jogosultság feltételeinek megfelel, a támogatást az öregségi nyugdíj iránti igény érvényesítésére vonatkozó szabályok szerint kérelmezheti.

Az igénybejelentés időpontja az adatlap benyújtásának vagy postára adásának a napja.

A támogatás folyósítása, bejelentési kötelezettség:

A már megállapított támogatást a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyhóban folyósítja ugyanazon a törzsszámon, amelyen a jogosult öregségi nyugdíja folyósításra kerül.

A támogatásban részesülő személy minden olyan tényt, adatot, vagy körülményt amely az ellátásra jogosultságát, vagy az ellátás folyósítását érinti, köteles a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (postacím: Budapest 1820) felé 15 napon belül bejelenteni.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben külföldre költözik, úgy kikerül az Szt. hatálya alól, és a támogatásra nem lesz jogosult. A támogatás összege külföldre nem folyósítható.

Egyéb kérdések: 

 • A támogatás nem minősül nyugellátásnak.
 • A támogatás végrehajtás alól mentes, illetve adómentes ellátásnak minősül.
 • Az Szt. 4. § (1) bekezdés i) pontja alapján a támogatás rendszeres pénzellátásnak minősül. 

Jogszabályok

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44/A. §
 • a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet
 • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
 • a gyermekgondozási segélyről szóló 10/1982. (IV. 16.) MT rendelet 1. § (1) bekezdése
 • a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 20. § (1) bekezdése
 • a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 74. § b) bek.
 • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 1.8. pontja