Tartós ápolást végzők támogatása

Az alábbiakban tájékoztatjuk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 44/A. §-a alapján igényelhető tartós ápolást végzők időskori támogatásáról.

Ki jogosult a tartós ápolást végzők időskori támogatására?

Tartós ápolást végzők időskori támogatására jogosult az a Magyarországon élő magyar állampolgárságú (valamint a bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan) személy, akinek az öregségi nyugdíjra való jogosultságát megállapították, és a nyugdíj megállapításáig, összeszámítva legalább 20 éven át saját háztartásában súlyosan fogyatékos, illetve tartósan beteg gyermekét ápolta, gondozta, és ezalatt legfeljebb napi 4 órában végzett otthonán kívül keresőtevékenységet, vagy a keresőtevékenységet az otthonában végezte.

A 20 év ápolási időbe több gyermek ápolásának, gondozásának időtartama is beszámítható, feltéve, hogy ezek nem egymást átfedő időszakok.

A 20 év ápolási idő bizonyítására alkalmas, ha a szülő számára megállapításra került gyermekek otthongondozási díja (GYOD), tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel megállapított ápolási díj, emelt összegű ápolási díj vagy kiemelt ápolási díj, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel megállapított gyermekgondozási segély, vagy gyermekgondozást segítő ellátás (GYES). A felsorolt ellátásban való részesülés nem feltétele a támogatásnak, a beteg gyermek otthoni ápolása más módon is bizonyítható.

Arra az ápolási időtartamra vonatkozóan, amikor az igénylő nem részesült a fenti ellátásokban, bizonyítania kell, hogy az általa ápolt, gondozott gyermeke súlyosan fogyatékosnak vagy tartósan betegnek minősült és ezen időszakban legfeljebb napi 4 órában végzett otthonán kívül keresőtevékenységet, vagy a keresőtevékenységet az otthonában végezte.

Nem jogosult a támogatásra az igénylő:

 • ha nem Magyarországon élő magyar állampolgár, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan személy,
 • ha az igénylő részére nem került megállapításra öregségi nyugdíj, illetve ha a részére az öregségi nyugdíj folyósítás nélkül került megállapításra, vagy a részére még csak nyugdíjelőleg került megállapításra,
 • ha az igénylő nem tudja bizonyítani tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeke 20 éven át tartó otthoni ápolását,
 • ha az igénylő nem a gyermeke ápolása, céljából részesült ápolási díjban.

A tartós ápolást végzők időskori támogatásának megállapítását, illetve folyósítását nem zárja ki, ha kérelmező részére az öregségi nyugdíj folyósítása mellett ápolási díjat, vagy gyermekek otthongondozási díját is folyósítanak.

Milyen módon és mely szervhez kell a támogatás iránti kérelmet benyújtani?

A támogatás iránti igény előterjeszthető:

 • személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálatán,
 • postai úton benyújtható a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalnak címezve. Postacím egységesen: 1916 Budapest.
 • elektronikus úton a magyarország.hu honlapon

A nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek ügyfélszolgálatain beszerezhető, illetve a magyarország.hu honlapról letölthető.

Az eljárás illetékmentes és költségmentes.

Amennyiben az igénylő gondnokság alatt áll, az igény előterjesztésére a gondnok jogosult.  

Ha az ügyfél nem áll gondnokság alatt, és a formai követelményeknek mindenben megfelelő meghatalmazást ad képviselője részére, az igény érvényesítésének jogát a meghatalmazott is gyakorolhatja. A meghatalmazást írásba kell foglalni (közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat).

Amennyiben az igényt meghatalmazott érvényesíti, azt az igénybejelentő lapon az aláírásánál fel kell tüntetni. A meghatalmazott köteles eredeti meghatalmazását vagy annak hitelesített másolatát az iratokhoz csatolni.

Az igénybejelentés időpontja az igénybejelentő lap benyújtásának vagy postára adásának a napja.                                                     

Iratok, okmányok az igény elbírálásához:

 • Tartós ápolást végzők időskori támogatása iránti igény elnevezésű űrlap.

Kérelmezőnek az űrlapon tett nyilatkozata alapján, a nyugdíjmegállapító szerv az ápolási díj, gyermekek otthongondozási díja, emelt összegű vagy kiemelt összegű ápolási díj, gyermekgondozási segély vagy gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának időtartamára, az otthoni munkavégzésre, a gyermek otthonában történő ápolására vonatkozó adatokat ellenőrzi, illetve szükség esetén beszerzi.

A gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében a támogatás iránti igény elbírálásához a következő okmányok benyújtását vagy beküldését javasoljuk:

 • az ápolási díjra való jogosultságot megállapító határozatot,
 • gyermekek otthongondozási díjára való jogosultságot megállapító határozatot,
 • az emelt összegű ápolási díjat, kiemelt ápolási díjat megállapító határozatot,
 • a gyermekgondozási segélyt vagy gyermekgondozást segítő ellátást megállapító határozatot.

Amennyiben valaki olyan ápolási időt kíván elismertetni, mely alatt a fenti ellátásokban nem részesült, az igény benyújtásával egyidejűleg mellékelni kell:

 • a gyermek tartós betegségére, vagy súlyos fogyatékosságára vonatkozó orvosi dokumentumokat, egyéb igazolásokat,
 • a gyermek saját háztartásában történő ápolását, gondozását igazoló egyéb dokumentumokat.

A beküldött eredeti okmányok visszaküldésre kerülnek az igénylő részére.

Mennyi a támogatás összege?

A támogatás havi összege 50 000 forint.

A támogatás a jogosultság megállapításának kezdő hónapjára is teljes összegben jár.

Mely időponttól igényelhető a támogatás?

A támogatás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, legkorábban az öregségi nyugdíj megállapításának napjától, illetve a kérelem benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg.

A támogatás folyósítása, bejelentési kötelezettség:

A már megállapított támogatást a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja ugyanazon a törzsszámon, amelyen a jogosult öregségi nyugdíja is folyósításra kerül.

Bejelentési kötelezettség a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (Postacím: 1820 Budapest) felé: az ellátásban részesülő személy minden olyan tényt, adatot, vagy körülményt - ideértve lakcíme, levelezési címe, fizetési számlája számának megváltozását is - amely az ellátásra jogosultságát, vagy az ellátás folyósítását érinti, köteles 15 napon belül bejelenteni.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben külföldre költözik, akkor megszűnik a támogatásra való jogosultság. A támogatás összege külföldre nem folyósítható.

A támogatással kapcsolatos egyéb információk:

 • A támogatás nem minősül nyugellátásnak.
 • A támogatás a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 74. § b) pontja alapján mentes a végrehajtás alól. A támogatás a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 1.3. pontja alapján adómentes ellátásnak minősül.
 • Az Szt. 4. § (1) bekezdés i) pontja alapján a támogatás rendszeres pénzellátásnak minősül.

 

Jogszabályok: