Az alábbiakban tájékoztatjuk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 44/A. §-a alapján igényelhető tartós ápolást végzők időskori támogatásáról.

Ki jogosult a tartós ápolást végzők időskori támogatására?

A 25/2019. (VII.23.) AB határozat módosította a tartós ápolást végzők támogatásának jogosultsági feltételeit.

 

Az Alkotmánybíróság döntése értelmében a tartós ápolást végzők időskori támogatására (a továbbiakban: támogatás) jogosult az a személy, akinek az öregségi nyugdíjra való jogosultságát megállapították, és aki a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekét az öregségi nyugdíjra való jogosultságot megelőzően legalább 20 évig saját háztartásában ápolta, gondozta.

Nem zárja ki az ellátás megállapítását, ha a szülő a 20 év egy részében, vagy teljes időtartamában nem részesült e tevékenység alapján GYES-ben, gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban, és az ápolási díj esetében azt részére a vizsgált időszakon belül legalább 1 év időtartamban nem emelt összegű ápolási díjként, vagy kiemelt ápolási díjként folyósították. Több beteg gyermek otthoni ápolása esetén, nem csak ugyanazon gyermek ápolása címén megállapított ellátások időtartama számítható össze.

A támogatásra való jogosultság, illetve a folyósítás egyéb feltételei nem változtak. A tartós ápolást végzők időskori támogatását változatlanul csak a Magyarországon élő magyar állampolgár (valamint a bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan) jogosult számára lehet megállapítani.

Nem jogosult a támogatásra az igénylő:

 • ha nem Magyarországon élő magyar állampolgár, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan személy,
 • ha az igénylő részére nem került megállapításra öregségi nyugdíj, illetve ha a részére az öregségi nyugdíj folyósítás nélkül került megállapításra, vagy a részére még csak nyugdíjelőleg került megállapításra,
 • ha az igénylő nem tudja bizonyítani tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeke 20 éven át tartó otthoni ápolását,
 • ha az igénylő nem a gyermeke ápolása, hanem más hozzátartozóját ápolta, vagy ápolása céljából részesült ápolási díjban.

Az Szt. 42. § (1) bekezdés b) pontja alapján a tartós ápolást végzők időskori támogatására az a személy is jogosult, akinek az öregségi nyugdíj folyósítása mellett egyidejűleg ápolási díjat is folyósítanak.

Mely szervhez és milyen módon kell a támogatás iránti kérelmet benyújtani?

A támogatás megállapítását írásban, az e célra rendszeresített kérelem nyomtatvány benyújtásával kell igényelni, amely a Magyar Államkincstár honlapjáról letölthető. Az Alkotmánybíróság döntését megelőzően kialakított igénybejelentő lapok változatlanul alkalmazhatóak.

A támogatás iránti igény előterjeszthető:

 • személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes kormányablak, vagy járási (kerületi) hivatal ügyfélszolgálatán,
 • postai úton a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal járási (kerületi) hivatalának címezve. A postacím egységesen: 1916 Budapest.

A kérelem elbírálásához szükségesek a gyermek otthoni ápolása címén folyósított ellátásban részesülést alátámasztó adatok, (ápolási díj, gyermekek otthongondozási díja, emelt összegű vagy kiemelt ápolási díj, gyermekgondozási segély vagy gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának időtartama) valamint a gyermek egészségi állapotára vonatkozó dokumentumok. A kérelmezőnek az adatlapon meg kell jelölnie a beteg gyermek otthoni ápolásának húsz évet elérő időtartamát.

 

A gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében a támogatás iránti igény elbírálásához a következő okmányok benyújtását vagy beküldését javasoljuk:

 • ápolási díjra való jogosultságot megállapító határozat,
 • gyermekek otthongondozási díjára való jogosultságot megállapító határozat,
 • emelt összegű ápolási díjat, kiemelt ápolási díjat megállapító határozat,
 • gyermekgondozási segélyt vagy gyermekgondozást segítő ellátást megállapító határozat,
 • a gyermek tartós betegségére, vagy súlyos fogyatékosságára vonatkozó orvosi dokumentumok, egyéb igazolások,
 • a gyermek otthon ápolását igazoló egyéb dokumentumok.

 

A támogatás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárások a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI törvény 81. § (1) bekezdése alapján illeték- és költségmentesek.

A támogatás iránti igény érvényesítésére, a támogatás megállapítására és folyósítására, a jogorvoslatra, az eljárási költségek viselésére, a jogalap nélküli ellátás visszafizetésére és megtérítésére, a késedelmi kamat megtérítésére, az adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségre, a mulasztási bírságra, a tartozás elengedésére, mérséklésére és fizetési kedvezmény engedélyezésére, a végrehajtásra, valamint az adatkezelésre az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabály nyugellátást vagy nyugdíjat említ, azon támogatást kell érteni.

Mennyi a támogatás összege?

A támogatás havi összege 50 000 forint.

A támogatás a jogosultság megállapításának kezdő hónapjára is teljes összegben jár.

Mely időponttól igényelhető a támogatás?

A támogatás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg, ha ebben az időpontban a jogosultsági feltételek fennállnak. Az igénybejelentés időpontja az adatlap benyújtásának vagy postára adásának a napja.

A támogatás folyósítása, bejelentési kötelezettség:

A már megállapított támogatást a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyhóban folyósítja ugyanazon a törzsszámon, amelyen a jogosult öregségi nyugdíja folyósításra kerül.

A támogatásban részesülő személy minden olyan tényt, adatot, vagy körülményt, amely az ellátásra jogosultságát, vagy az ellátás folyósítását érinti, köteles a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (postacím: Budapest 1820) felé 15 napon belül bejelenteni.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben külföldre költözik, úgy kikerül az Szt. hatálya alól, és a támogatásra nem lesz jogosult. A támogatás összege külföldre nem folyósítható.

Egyéb kérdések:

 

 • A támogatás nem minősül nyugellátásnak.
 • A támogatás végrehajtás alól mentes, illetve adómentes ellátásnak minősül.
 • Az Szt. 4. § (1) bekezdés i) pontja alapján a támogatás rendszeres pénzellátásnak minősül.

Jogszabályok

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44/A. §
 • a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet
 • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
 • a gyermekgondozási segélyről szóló 10/1982. (IV. 16.) MT rendelet 1. § (1) bekezdése
 • a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 20. § (1) bekezdése
 • a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 74. § b) bek.
 • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 1.8. pontja