Bányászok egészségkárosodási járadéka

Mikor kell felülvizsgálni a járadékost?

A járadékost a szakértői bizottság szakvéleményében, a szakhatóság állásfoglalásában meghatározott időpontban kell felülvizsgálni (rendszeres felülvizsgálat), kivéve, ha a járadékra jogosult állapota véglegesnek tekinthető. El kell rendelni a felülvizsgálatot akkor is, ha olyan tény vagy körülmény jut a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv tudomására, amely valószínűsíti, hogy korábban megállapított egészségkárosodás a megállapítás időpontjában nem állt fenn, vagy a megállapítottnál kisebb mértékű volt (rendkívüli felülvizsgálat).

A járadék folyósítása mellett lehet-e keresőfoglalkozást folytatni?

A bányászok egészségkárosodási járadékának a kereső tevékenységgel összefüggő szüneteltetésére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/B. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. Ez azt jelenti, ha keresete nem éri el 2017. évben a 2.295.000 forintot, akkor a keresete mellett az ellátást is korlátozás nélkül felveheti. Ha azonban a kereset meghaladja az éves keretösszeget, a következő hónap 1. napjától a tárgyév végéig, de legfeljebb az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárig az ellátás folyósítását szüneteltetni kell. Ha a keretösszeg túllépésére decemberben kerül sor, a decemberi ellátást vissza kell fizetni.

Milyen esetben kell csökkenteni a járadék összegét?

Aki bányász dolgozók egészségkárosodási járadékára és özvegyi nyugdíjra - ide nem értve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat - egyaránt jogosult, annak a járadék összegét 50 százalékkal csökkenteni kell.

Ha az özvegyi nyugdíj és a járadék 50 százalékkal csökkentett összege együttesen nem éri el a járadék teljes összegét, a járadékot olyan összegben kell megállapítani, illetve folyósítani, hogy az az özvegyi nyugdíj összegével együtt elérje a járadék teljes összegét.

Az uniós rendeletek és a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó más államból származó saját jogú nyugellátásra jogosult személyt - akinek a járadékra és a saját jogú nyugellátásra való jogosultsága egyaránt fennáll - a járadék a saját jogú nyugellátás összegével csökkentett összegben illeti meg.

Az uniós rendeletek és a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó más államból származó saját jogú nyugellátásra és az özvegyi nyugdíjra vagy annak megfelelő ellátásra egyaránt jogosult személy esetén a járadék összegét az előzőekben foglaltak alapulvételével kell meghatározni.

Mikor szűnik meg a járadékra jogosultság?

Ha a járadékra jogosult

 • meghal,
 • a jogosultság megszüntetését kéri,
 • három naptári hónapot meghaladóan, egybefüggően külföldön tartózkodik,
 • egészségkárosodásának mértéke nem éri el a rendeletben meghatározott mértéket,
 • saját jogú nyugellátásra való jogosultságát megállapították és az uniós rendeletek és a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó más államból származó saját jogú nyugellátás esetén annak összege eléri vagy meghaladja a járadék összegét,
 • részére rendszeres pénzellátást állapítanak meg,
 • foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor vagy
 • neki felróható okból nem működik együtt a rendszeres és rendkívüli felülvizsgálatban.

Melyek a bányászokat megillető egészségkárosodási járadékra való jogosultság feltételei?

A bányászok egészségkárosodási járadékára az a személy jogosult, akinek

 • egészségkárosodása legalább 29 százalékos mértékű, és
 • saját jogú nyugellátásra  nem jogosult, és
 • nem részesül rendszeres pénzellátásban, keresetkiegészítésben, átmeneti keresetkiegészítésben, jövedelem-kiegészítésben, átmeneti jövedelem-kiegészítésben, és
 • a keresőtevékenység megszűnését megelőzően megváltozott munka-képességére, illetve egészségkárosodására tekin-tettel a bányászokat megillető keresetkiegészítésben vagy átmeneti keresetkiegészítésben részesült.

Milyen összegű a bányászok egészségkárosodási járadéka?

Az egészségkárosodási járadék összege a megállapításkor megegyezik a keresőtevékenység megszűnését megelőzően megváltozott munkaképességére, illetve egészségkárosodására tekintettel a bányászokat megillető keresetkiegészítés vagy átmeneti kiegészítés összegével, ami azonban 2013. január 1-jétől nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj legkisebb összege háromszorosának a nyugellátások 2013. január havi emelésének mértékével megemelt összegénél. (28.500.-Ft X 3= 85.500.-Ft, melynek 5,2%-kal emelt összege 89.950.-Ft)

Meddig igényelhető az egészségkárosodási járadék?

Az egészségkárosodási járadék iránti igényt annak a keresőtevékenységnek az időtartama alatt, vagy annak megszűnésétől számított 24 hónapon belül lehet érvényesíteni, amelynek időtartama alatt az egészségkárosodás bekövetkezett. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A határidőbe nem számít bele

 • a keresőtevékenység megszűnését követően járó táppénz, baleseti táppénz folyósításának időtartama, valamint
 • a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti pénzbeli ellátás folyósításának időtartama.

A járadék a jogosultsági feltételek bekövetkeztének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napjától esedékes.

Hol és hogyan kell igényelni az egészségkárosodási járadékot?

A járadék iránti igényt a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez az erre rendszeresített nyomtatványokon (ONYF. 3515-270/D. jelű,K26 számú űrlapon) írásban kell benyújtani.

Az űrlap kinyomtatható, illetőleg letölthető és számítógéppel kitölthető formában a https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp linken érhető el. (Lásd: a nyugellátás iránti igény érvényesítéséról szóló tájékoztatót.)

A nyugdíjigény elektronikus úton is előterjeszthető. (Erről bővebben olvashat az elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatóban.)

Az igénybejelentéskor a kérelmezőnek csatolnia kell

 • az egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó, a házi orvostól, kezelőorvostól beszerezhető véleményt („Beutaló")
 • az egészségügyi ellátásról szóló zárójelentés(eke)t, ha korábban ilyen ellátás(ok)ban részesült,
 • amennyiben az igény előterjesztésekor foglalkoztatott, a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának (üzem-orvosnak) tájékoztatóját a munkaköri feladatairól, a munkavégzés körülményeiről, kockázati viszonyairól, arról, hogy egészségi állapota alapján jelenlegi munkakörében továbbfoglalkoztatható-e.

Kik jogosultak még egészségkárosodási járadékra? Milyen feltételekkel kell rendelkezniük? Hogyan kell az ellátást igényelniük?

A bányászok egészségkárosodási járadékára az a személy is jogosult aki

 • bányászati tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél legalább 10 évet földalatti munkakörben töltött el,
 • bányászati szolgálata során, vagy azt követően, de a bányászati tevékenysége következtében 29 százalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett,
 • 2011. december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 2012. január 1-jétől a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 2011. évi CXCI. törvény szerinti megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesült és saját jogú nyugellátásra nem jogosult, továbbá nem részesül rendszeres pénzellátásban, kereset-kiegészítésben, átmeneti keresetkiegészítésben, jövedelemkiegészítésben, átmeneti jövedelemkiegészítésben.

A felsorolt feltételekkel rendelkező személy esetén a járadék havi összege megegyezik a megváltozott munkaképességű személyek ellátásának

 • amennyiben a komplex felülvizsgálatot elvégezték a felülvizsgálatot megelőző hónapra járó összegével,
 • amennyiben a komplex felülvizsgálatra nem kerül sor, az ellátás megszüntetését megelőző hónapra járó összegével.

A járadék a megváltozott munkaképességű személyek ellátása megszüntetésének napját követő naptól esedékes.

Olyan személy esetén, akinél a komplex felülvizsgálatot 2012. január 1-jét követően elvégezték - és a korábbinál alacsonyabb összegű ellátást állapítottak meg a számára -, a felülvizsgálat során hozott döntés végrehajtásának időpontjára visszamenőleg a járadék és a felülvizsgálat után megállapított összeg különbözetének kifizetéséről a nyugdíjbiztosítási igazgatóság dönt, és azt a nyugdíjfolyósító szerv egy összegben folyósítja.

A járadék iránti kérelmet

 • amennyiben a komplex felülvizsgálatot elvégezték, a felülvizsgálat során hozott döntés jogerőre emelkedésértől számított 24 hónapon belül kell benyújtani, ezen határidő elmulasztása jogvesztő (!),
 • amennyiben komplex felülvizsgálatra nem került sor, időbeli korlátozás nélkül lehet benyújtani.

A kérelemhez csatolni kell

 1. a bányászati jogviszony megszűnésekor kapott kedvezményre jogosító igazolást [A 23/1991. (II.9.) Korm .rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szövege tartalmazza azt, hogy azok a személyek jogosultak a 23/1991. (II.9.) Korm. rendelet alapján kedvezményre, akiknek a munkaviszonya, bányászati tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél a bányászati szerkezetátalakítás, korszerűsítés miatt vagy a bányaüzem bezárása következtében szűnt meg. Annak a személynek, akinek a rokkantsági nyugdíját a fentiek szerint rokkantsági nyugdíjkedvezmény alapján állapították meg és folyósították 2011.12.31-én is, annak az igazolást nem kell csatolnia a jelen egészségkárosodási járadék iránti kérelemhez.],
 2. valamint a jogosultságot igazoló egyéb rendelkezésre álló dokumentumokat.