általános tájékoztató

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (továbbiakban: Katv.) értelmében a kisadózó vállalkozások tételes adóalanya:

 • az egyéni vállalkozó,
 • az egyéni cég,
 • a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság,
 • a kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság,
 • az ügyvédi iroda.

A kisadózó vállalkozás

 • a főállású kisadózó után havi 50 ezer forint
 • a főállásúnak nem minősülő kisadózó után havi 25 ezer forint tételes adót fizet.

A kisadózó vállalkozás választhatja, hogy a főállású kisadózó után magasabb összegű – minden megkezdett naptári hónapra 75 ezer forint – tételes adót fizet.

Nem kell megfizetni a kisadózó után az adót azon hónapokra vonatkozóan, amelyek egészében a kisadózó

 • táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekek otthongondozási díjában, ápolási díjban részesül,
 • katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,
 • fogvatartott,
 • egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette,
 • a Tbj. szerinti kiegészítő tevékenységet folytatóként keresőképtelen

kivéve, ha a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó munkát végez.

A Katv. 10. § (1) bekezdése szerint a főállású kisadózó e jogállás időtartama alatt biztosítottnak minősül, a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben meghatározott valamennyi ellátásra jogosultságot szerezhet, ezen ellátások számításának alapja  2020. július 1-jétől 102 000 forint, magasabb összegű tételes adó fizetése esetén 170 000 forint.

Főállású kisadózó a Katv. 2. § 8. pontja értelmében: a kisadózó, kivéve azt a kisadózót, aki a tárgyhó egészében az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

 • legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, azzal, hogy a heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani,
 • a Tbj. szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül,
 • a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek minősül,
 • a kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján más államban biztosítottnak minősül,
 • olyan magánszemély, aki 2011. december 31-én – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján megállapított – I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32–33. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül,
 • rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50 százalékos vagy kisebb mértékű,
 • a kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak vagy társas vállalkozónak minősül, ideértve más kisadózó vállalkozásban fennálló főállású kisadózó jogállást is,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban áll,
 • a köznevelési intézményben, a szakképző intézményben vagy a felsőoktatási intézményben,  az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat, vagy az előzőekben nem említett államokban folytat ez előbbieknek megfelelő tanulmányokat, azzal, hogy 25. életévének betöltéséig ide tartozik a tanulmányait szüneteltető kisadózó is.

A nem főállású kisadózó - e jogviszonya alapján - biztosítottnak nem minősül, társadalombiztosítási ellátásra és álláskeresési ellátásra jogosultságot nem szerez.

Jogszabályok:

2019. évi CXXII. törvény

2012. évi CXLVII. törvény

Az arányos szolgálati idő számítást a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tny.) 39. § (2) bekezdése értelmében, a főállású kisadózó nyugdíjának kiszámítása során is alkalmazni kell, ha az ellátási alap nem éri el a minimálbér összegét.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyugellátás megállapítása szempontjából elkülönül a nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő számításának, és a nyugellátás összegének kiszámításához figyelembe vehető szolgálati idő számításának a módja.

A nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő megállapításánál a főállású kisadózói jogviszony teljes időtartamát figyelembe kell venni, ezzel szemben a nyugellátás összegének számításához – a minimálbérnél alacsonyabb ellátási alap következtében – a teljes szolgálati időnek csak arányos része vehető figyelembe.

A főállású kisadózó esetében tehát a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és a biztosítási idő aránya azonos a nyugdíjjárulék alapját képező kereset és a mindenkor érvényes minimálbér arányával:

 

minimálbér

figyelembe vehető kereset havi 50 000 forint összegű tételes adó megfizetése esetén

figyelembe vehető kereset magasabb, havi 75 000 forint, összegű tételes adó megfizetése esetén

2016. január 1-től

111.000.-

81.300.-

136.250.-

2017. január 1-től

127.500.-

90.000.-

150.000.-

2018. január 1-től

138.000.-

94.400.-

158.400.-

2019. január 1-től

149.000.-

94.400.-

158.400.-

2019. július 1-től

149.000.-

98.100.-

164.000.-

2020. január 1-től

161.000.-

98.100.-

164.000.-

2020. július 1-től

161.000.-

102.000.-

170.000.-

Amennyiben a kisadózó vállalkozás a főállású kisadózó után magasabb összegű tételes adót fizet, az arányos szolgálati idő számítást nem kell alkalmazni, azaz a nyugdíj mértéke szempontjából is a teljes időtartam szolgálati időként figyelembe vehető lesz.

A számításnál figyelmen kívül kell hagyni annak az időszaknak a naptári napjait, amelyeken a biztosítás szünetelt vagy a biztosítottnak nem volt nyugdíjjárulék-köteles keresete, jövedelme.

Jogszabályok:

1997. évi LXXXI. törvény

2012. évi CXLVII. törvény

 1. július 26 - ától nem kell megszüntetni a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyokat az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a táncművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék igénybevételéhez. A 2018. évi XL. törvény 2018. július 26 - tól hatályon kívül helyezte azokat a rendelkezéseket, amelyek alapján csak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítási jogviszonyban nem álló személynek állapítható meg az ellátás.

Azokban az esetekben, amikor a nyugellátás illetve a korhatár előtti ellátások megállapításának kezdő napja 2018. július 25. utáni, az ellátás megállapításának már nem feltétele a biztosítási jogviszony megszüntetése.

Ennek megfelelően az öregségi teljes nyugdíj, az öregségi résznyugdíj, a nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítására az egyéb jogosultsági feltételek teljesülése esetén akkor is sor kerül, ha a kérelmező foglalkoztatási jellegű jogviszonya, vagy megbízási jogviszonya nem szűnt meg.

A korhatár előtti ellátás, az átmeneti bányászjáradék valamint a táncművészeti életjáradék igénylése esetén, az ellátás megállapítására akkor is sor kerül, ha a Tbj. 5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítási jogviszony fennáll, vagyis

 • ha a kérelmező munkaviszonya, foglalkoztatási jellegű jogviszonya, vagy megbízási jogviszonya nem került megszüntetésre,
 • ha az egyéni vállalkozói jogviszony nem kerül szüneteltetésre,
 • ha társas vállalkozói jogviszonyban, a társas vállalkozás tevékenységében történő személyes közreműködés nem kerül megszüntetésre.

Azokban az esetekben, amikor a nyugellátás, illetve a korhatár előtti ellátás megállapításának a kezdő napja 2018. július 26. előtti, az ellátásra jogosultság kezdő napján hatályos feltételek az irányadóak, tehát az ellátás csak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítási jogviszonyban nem álló igénylő számára állapítható meg.

Ez azt jelenti, hogy a fenti időpontot megelőzően az öregségi teljes nyugdíj, az öregségi résznyugdíj, a nők kedvezményes öregségi nyugdíja megállapításához, az egyéb jogosultsági feltételek teljesülése mellett továbbra is szükséges a munkaviszony, egyéb foglalkoztatási jogviszony, megbízási jogviszony megszüntetése, továbbá  korhatár előtti ellátás, átmeneti bányászjáradék, valamint a táncművészeti életjáradék megállapításához a munkaviszony megszüntetése, az egyéni vállalkozói jogviszony szüneteltetése, társas vállalkozói jogviszonyban pedig a társas vállalkozás tevékenységében történő személyes közreműködés megszüntetése.

A nyugdíjbiztosítási nyilvántartás adatkezelője:

Magyar Államkincstár Központ
Székhelye: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Postacíme: 1909 Budapest
E-mail címe: info@allamkincstar.gov.hu
Telefonszámai: 06-1-327-3600
Honlap: http://www.allamkincstar.gov.hu/
Elektronikus elérhetőség: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/elerhetosegek/e-mail/
Az adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Dobai Bálint
Postacíme: 1909 Budapest
E-mail címe: adatvedelem@allamkincstar.gov.hu

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 55.§ (2) bekezdésének a) pontja rendelkezik arról, hogy a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás adatkezelője a központi nyugdíjbiztosítási szerv, ennek a feladatnak az ellátására a Magyar Államkincstár Központ került kijelölésre.

A nyugdíjbiztosítási adatokat kezelő és feldolgozó szervek:

A nyugdíjbiztosítási nyilvántartás adatkezelője a központi nyugdíjbiztosítási feladatokat ellátó Magyar Államkincstár, amelynek vezetője köteles a polgárok személyes adatainak védelméért való felelősségére tekintettel olyan technikai és szervezési intézkedéseket tenni, ellenőrzési rendszert kialakítani, amely megfelelően biztosítja az adatvédelmi követelmények teljesülését. [A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 96. § (7) bekezdés]

Tekintettel arra, hogy a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartásról van szó, a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás adatkezelője a nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok ellátásával csak államigazgatási szervet vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet bízhat meg.

A nyugdíjbiztosítási adatokat felhasználó igazgatási szervek:

 • a fővárosi és megyei kormányhivatalok (a Pest Megyei Kormányhivatal kivételével),
 • a Magyar Államkincstár Központ,
 • a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.

Milyen célból kezelhetnek személyes adatokat a nyugdíjbiztosítási szervek?

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek a feladatellátásukhoz szükséges – a Tny. 96. § (2) bekezdése által meghatározott – személyes adatokat a TAJ szám felhasználásával tartják nyilván a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 6. § (2) bekezdésének rendelkezése alapján.

Feladatellátásuk körébe tartozik elsődlegesen a társadalombiztosítási jogszerzésre vonatkozó adatok, a nyugdíjbiztosítási bevallások és befizetések nyilvántartása, az igényelt ellátások megállapítása, folyósítása és ellenőrzése, amelyhez szükséges a biztosítottak, az ellátást igénylő személyek és képviselőik személyes adatainak a kezelése. Az adatok nyilvántartása az ellátás igénylőjének beazonosíthatóságához, az igénylő és a nyugdíjbiztosítási szerv közötti kapcsolattartáshoz, a hatósági eljárások lefolytatásához, az igényelt ellátásra való jogosultság elbírálásához, megállapításához, folyósításához, az adott ellátáshoz kapcsolódó jogszabályi előírás esetén a jogosultság fennállásának folyamatos vizsgálatához, ellenőrzéséhez szükségesek.

A nyugdíjbiztosítási szervek milyen jogalappal kezelnek személyes adatokat?

A nyugdíjbiztosítási szervek feladatellátásához kapcsolódó adatkezelése nem hozzájáruláson alapul, hanem a nyugdíjbiztosítási szervekre vonatkozó, az alábbiakban részletezett jogi kötelezettségek teljesítéshez szükséges és kötelező.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. § (1) bekezdése alapján a nyugdíjbiztosítási szervek jogosultak az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak, valamint a Tny-ben meghatározott személyes adatoknak, továbbá a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatoknak a megismerésére és kezelésére.

A fentieken túl a nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartás vezetése a nyugdíjbiztosítási szervek törvényi kötelezettsége, melyhez kapcsolódóan az adatkezelés jogalapját a Tny. határozza meg.

Milyen személyes adatokat tarthatnak nyilván a nyugdíjbiztosítási szervek?

A nyilvántartható személyes adatok körét a Tny. 96.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg:

 1. természetes személyazonosító adatok (a természetes személy családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje, anyja születési családi és utóneve),
 2. családi állapot, állampolgárság,
 3. lakóhely (tartózkodási hely),
 4. foglalkozás, munkahely, munkakör, tevékenység,
 5. a rokkantság fokára, az egészségkárosodás, egészségi állapot mértékére, a szakmai munkaképességre, a rehabilitálhatóságra, továbbá az egészségi állapotra vonatkozó adatok, amennyiben jogszabály szerint a nyugellátás, egyéb ellátás megállapítása az egészségi állapot figyelembevételével történik,
 6. a keresetre, jövedelemre, valamint a levont és befizetett járulékokra vonatkozó adatok,
 7. a hozzátartozókra vonatkozó adatok, amennyiben jogszabály szerint a nyugellátás, egyéb ellátás megállapítása a hozzátartozói minőség figyelembevételével történik,
 8. a megállapított, illetve folyósított ellátásra vonatkozó adatok,
 9. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétől átvett adatok, továbbá - ha azt az államháztartás részére utalták át - a visszalépő tagi kifizetések összege,
 10. a magánnyugdíjpénztár felszámolással, végelszámolással történő megszűnése esetén a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tagokra vonatkozóan a felszámolótól, végelszámolóktól átvett adatok,
 11. a Kormány által kötelezően nyújtandó azonosítási szolgáltatáshoz kapcsolódó egyedi azonosító,
 12. a személyre szabott ügyintézési felület szolgáltatáshoz kapcsolódó azonosító (vagyis a hivatalos elektronikus postafiók azonosító).

A Magyar Államkincstár az állami adóhatóság felé fennálló adatszolgáltatási és jogszabályon alapuló egyéb kötelezettségének teljesítése, valamint az összerendelési nyilvántartás szerinti kapcsolati kód megszűnését követően az adóhatóság megkeresése érdekében kezelheti a jogosult adóazonosító jelét.

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által kezelt személyes adatok forrása

A nyugdíjbiztosítási jogszerzésre vonatkozó adatok a foglalkoztatók vagy a bejelentésre kötelezett szervek, személyek bejelentési kötelezettségének teljesítésével, valamint az adóhatóság adatközlésével – jogszabályban előírt módon – kerülnek a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásba.

Amennyiben kérelemre vagy jogszabály előírása alapján a nyugdíjbiztosítási szerv hatósági eljárást indít, ennek lefolytatásához jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes adatoknak, továbbá a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatoknak a megismerésére és kezelésére is.

A jogosultság elbírálásához az adatokat az ügyfélnek az igénybejelentő lapon kell közölnie, vagy azokat a bizonyítási eljárás során a nyugdíjbiztosítási szerv szerzi be a foglalkoztatótól, adóhatóságtól, illetve az adattal rendelkező szervtől. Az igénybejelentő lapon olyan személyes adatok megadására irányuló kérdés is szerepelhet, amelyeket nem kötelező megadnia, például a telefonszám vagy az elektronikus levélcím (e-mail cím), amelyek az Önnel való kapcsolattartást könnyítik meg, gyorsabbá tehetik az eljárást.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítási nyilvántartása tartalmazza a hatósági eljárásban az ellátásra vonatkozóan keletkező adatokat (ellátás típusa, összege, jogosultság időtartama, stb.), valamint a jogosult által megadott adatokat a folyósítás végrehajtásához (például a levelezési cím, folyósítási cím, számlaszám), továbbá a folyósító szerv jogszabályban meghatározott feladatai végrehajtásához szükséges adatokat, mint például az adóhatóságtól vagy a bírósági végrehajtótól származó tartozással kapcsolatos adatok. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból rendszeres adatszolgáltatás érkezik a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által kezelt nyilvántartásban szereplő, TAJ számmal rendelkező személyek lakóhelyének és tartózkodási helyének változásával kapcsolatban.

Mely szervekhez kerülhetnek továbbításra a személyes adatok?

Az adatok továbbítására vonatkozó szabályokat a Tny. 96.§ (3)-(6) bekezdései tartalmazzák részletesen.

A nyilvántartott adatokból a nyugdíjbiztosítási szerv az alábbi adatigényléseket teljesítheti:

 • az állami adó- és vámhatóság az ellenőrzési feladatai érdekében
  • a foglalkozásra, munkahelyre, munkakörre, tevékenységre vonatkozó adatokat igényelheti,
 • az állami adóhatóság és az önkormányzati adóhatóság az adókötelezettség ellenőrzése és az adóvégrehajtási eljárás lefolytatása, valamint támogatás megállapítás és ellenőrzés érdekében
  • a családi állapotra, állampolgárságra,
  • a lakóhelyre (tartózkodási hely),
  • a foglalkozásra, munkahelyre, munkakörre, tevékenységre,
  • a rokkantság fokára,
  • a keresetre, jövedelemre, valamint a levont és befizetett járulékokra,
  • a megállapított, illetve folyósított ellátásra vonatkozó adatokat igényelheti,
 • az egészségügyi ellátást nyújtó szervek (személyek) az egészségügyi szolgáltatói feladatai ellátása érdekében igényelheti az alábbi adatokat:
  • a családi állapotra, állampolgárság,
  • a lakóhely (tartózkodási hely),
  • a foglalkozás, munkahely, munkakör, tevékenység,
  • a rokkantság foka, az egészségkárosodás, egészségi állapot mértéke, a szakmai munkaképesség,
 • a menekültügyi hatóság az ellátások és támogatások megállapítása, folyósítása és a jogosultság ellenőrzése, valamint a menekültügyi eljárás során az ügyfél által előadottak, illetve a jogszabályban foglalt feltételek fennállásának ellenőrzése céljából
  • a foglalkozásra, munkahelyre, munkakörre, tevékenységre,
  • a keresetre, jövedelemre, valamint a levont és befizetett járulékokra vonatkozó adatokat igényelheti,
 • a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium központi pénzügyi szerve érdekvédelem, és statisztikai célú adatfeldolgozás érdekében
  • a lakóhelyre (tartózkodási hely),
  • a hozzátartozókra vonatkozó adatok tekintetében, amennyiben jogszabály szerint a nyugellátás, egyéb ellátás megállapítása a hozzátartozói minőség figyelembevételével történik,
  • a megállapított, illetve folyósított ellátásra vonatkozó adatokat igényelheti,
 • a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv
  • a családi állapotra, állampolgárságra,
  • a lakóhelyre (tartózkodási hely),
  • a foglalkozásra, munkahelyre, munkakörre, tevékenységre,
  • a keresetre, jövedelemre, valamint a levont és befizetett járulékokra vonatkozó adatokat igényelheti,
 • az egészségügyi államigazgatási szerv egészségfejlesztési tevékenységük ellátása céljából
  • a családi állapotra, állampolgárságra,
  • a lakóhelyre (tartózkodási hely),
  • a foglalkozásra, munkahelyre, munkakörre, tevékenységre,
  • a rokkantság fokára, az egészségkárosodás, egészségi állapot mértékére, a szakmai munkaképességre vonatkozó adatokat igényelheti,
 • az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a pályakövetési rendszer működtetése céljából
  • a foglalkozásra, munkahelyre, munkakörre, tevékenységre vonatkozó adatokat igényelheti,
 • a személyszállítási közszolgáltatásokban közreműködő elektronikus jegyrendszer működtetésére kijelölt szervezet a nyugdíjfolyósító szerv által kibocsátott utazási utalványban részesülő személyekre vonatkozó utazási kedvezmények ellenőrzése céljából
  • a megállapított, illetve folyósított ellátásra vonatkozó adatot igényelheti,
 • művészjáradékkal kapcsolatos ügyekben eljáró szerv a művészjáradék folyósítása és a jogosultság ellenőrzése érdekében
  • a lakóhelyre (tartózkodási hely),
  • a megállapított, illetve folyósított ellátásra vonatkozó adatot igényelheti,
 • a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, a munkavédelmi hatóság, a családtámogatási ügyben eljáró hatóság, a rehabilitációs hatóság, a szociális, gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás szerve és az állami foglalkoztatási szerv, a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés és munkavédelmi ellenőrzés, továbbá az ellátás megállapítása, folyósítása és ellenőrzése céljából
  • a természetes személyazonosító adatok,
  • a családi állapot, állampolgárság,
  • a lakóhely (tartózkodási hely),
  • a foglalkozás, munkahely, munkakör, tevékenység,
  • a rokkantság fokára, az egészségkárosodás, egészségi állapot mértékére, a szakmai munkaképességre,
  • a megállapított, illetve folyósított ellátásra vonatkozó adatokat igényelheti,
 • a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv a kiegészítő hozzátartozói támogatásra, illetve az árvák kiegészítő támogatására való jogosultság megállapításához és ellenőrzéséhez
  • a természetes személyazonosító adatokra,
  • a megállapított, illetve folyósított ellátásra vonatkozóan jogosult adatot igényelni.

A nyilvántartott adatok teljes körének megismerésére jogosult szervek:

 • bíróság,
 • ügyészség,
 • a bűnüldözés és a büntetés-végrehajtás szervei,
 • nemzetbiztonsági szolgálatok.

A fenti szervek kötelező feladataik ellátása érdekében, a rájuk vonatkozó törvényekben meghatározott célból és feltételek teljesülése esetén igényelhetnek adatot a nyugdíjbiztosítási szervektől. [Tny. 96. § (4) bekezdés]

A Tny. 96. § (1a) bekezdése alapján a nyugdíjbiztosítási szervek kormányzati tájékoztatás céljából is kezelhetik a tájékoztatás teljesítéséhez, valamint a juttatás nyújtásához és nyújtásának ellenőrzéséhez szükséges időtartamban az ellátásban, juttatásban részesülő személyek nevére, lakcímére, nyugdíjfolyósítási törzsszámára és a folyósított ellátásra, a nyújtott juttatásra vonatkozó adatokat.

A Tny. 96. § (5a) bekezdése értelmében a nyugdíjbiztosítási szervek által nyilvántartható adatokat a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra át kell adni a statisztikai cél előzetes ellenőrzése után, és a statisztikai célhoz szükséges mértékben. 

A felsoroltaktól eltérő, más szerv számára a nyugdíjbiztosítási szervek csak jogszabály által előírt esetben, illetve akkor továbbítják az adatait, ha ahhoz Ön előzetesen, írásban hozzájárul [Tny. 96. § (6) bekezdés], vagy jogszabály azt kötelezően előírja.

Az adatok kezelésének időtartama:

A biztosítottra, illetőleg az ellátásra jogosultra vonatkozó adatok kezelése korlátozásra, zárolásra kerül a nyilvántartásokban

 • a biztosított, volt biztosított, illetve a jogosult halálát követő 5 év elteltével,
 • hozzátartozói nyugellátás megállapítása esetén ennek megszűnését követő 15 év elteltével, de legkésőbb a hozzátartozói nyugellátásban részesülő személy halálát követő 5 év elteltével.

A korlátozás csak ellátás megállapítása, folyósítása vagy ellenőrzése céljából oldható fel. A 20 éve folyamatosan korlátozottan kezelt adatokat törölni kell.

Milyen jogok illetik meg Önt a kezelt személyes adataival kapcsolatban?

A Tny. 96. § (7)–(8) bekezdésének rendelkezései alapján Ön, vagy képviselője a társadalombiztosítási nyilvántartásba betekinthet, a nyilvántartott személyes adatairól felvilágosítást, az adatkezelésről tájékoztatást kérhet. Ennek érdekében ahhoz a nyugdíjbiztosítási szervhez fordulhat, amelyhez az igénybejelentését eljuttatta, illetve amely az ügyében eljárást folytat.

1.Tájékoztatáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a nyugdíjbiztosítási szervektől – az adatkezelést megelőzően, vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul – tömören, átláthatóan és közérthetően tájékoztatást kapjon az adatkezelés lényeges kérdéseiről, az Ön által gyakorolható jogokról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről. Ezen előzetes tájékoztatáshoz való jogára tekintettel került közzétételre a jelen adatkezelési tájékoztatás.

Az adatkezeléssel kapcsolatos további jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel személyazonosságának igazolása esetén élhet.

2. Az adatok megismeréséhez való jog (ú.n. hozzáférési jog)

Ön jogosult a nyugdíjbiztosítási szervektől tájékoztatást kérni a nyugdíjbiztosítási ügyekkel kapcsolatban kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjeiről.

3. Az adatokba történő betekintéshez való jog

Ön, vagy a képviselője a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által vezetett nyilvántartásba betekinthet, kérelemre az önről vezetett adatokról a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv kivonatot állít ki.

4. Helyesbítéshez (módosításhoz), törléshez, korlátozáshoz (zároláshoz) való jog

Joga van a nyugdíjbiztosítási szervek által kezelt személyes adatait nem csak megismerni, de kérheti adatainak helyesbítését, a nem kötelezően nyilvántartott adatok esetében pedig kérheti azok törlését, az adatkezelés korlátozását. [Az adatkezeléssel összefüggő jogaival és azok érvényesítésével kapcsolatos rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) tartalmazza.]

A nyugdíjbiztosítási jogszerzésre vonatkozó adatok és a folyósított nyugellátásra való jogosultságot érintő adatok, továbbá az egyéb, jogszabályon alapuló kötelező adatkezeléssel érintett adatok törlése, zárolása nem kérhető.

5. Tiltakozáshoz való jog

E jog alapján az Ön tiltakozása esetén a nyugdíjbiztosítási szerv a kötelező adatkezeléssel nem érintett adatai tekintetében a kezelést korlátozza, és kivizsgálja az Ön tiltakozását. A nyugdíjbiztosítási szerv az Ön kötelező adatkezeléssel nem érintett adatait csak akkor kezelheti tovább, ha a szerv számára az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a Magyar Államkincstár az Ön tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, a kötelező adatkezeléssel nem érintett adatai tekintetében az adatkezelést megszünteti, és az adatokat törli.

Miként gyakorolhatja fenti jogait, milyen jogorvoslati lehetőségei vannak?

Amennyiben Ön él fenti jogaival, a nyugdíjbiztosítási szerv a kérelmét annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbírálja, és döntéséről értesíti Önt. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell azt is, hogy adatkezeléssel kapcsolatos panaszának kivizsgálása érdekében mely szervhez fordulhat, milyen jogok illetik meg sérelme orvoslására, hogyan fordulhat ügyével a bírósághoz, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Személyes adatainak kezelésére vonatkozó általános jellegű panaszával a Magyar Államkincstárhoz, mint központi nyugdíjbiztosítási szervhez (1054 Budapest Hold u. 4.), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.:9.) fordulhat, vagy ha személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet a Magyar Államkincstár ellen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. január 1-jétől

 • a nyugdíjbiztosítási ügyekkel, valamint
 • a megváltozott munkaképességűek ellátásaival kapcsolatos

követelések kezelése a Magyar Államkincstár Társadalombiztosítási és Családtámogatási Követeléskezelési Főosztály  feladatkörébe tartozik.

Kérjük, hogy tartozásuk rendezése érdekében 2017. január 1. napját követően, amennyiben befizetésüket átutalással kívánják rendezni, az alább megjelölt számlaszámokra történő utalással, a követelést megalapozó fizetésre kötelező határozat számára, és a kötelezett nevére hivatkozással szíveskedjenek teljesíteni.

nyugdíjbiztosítási követelés esetében

10032000-00337012-00000024

megváltozott munkaképességűek ellátásaival kapcsolatos követelés esetében

10032000-00337012-00000031

Amennyiben tartozásukat készpénz-átutalási megbízás útján kívánják rendezni, úgy kérjük, hogy kizárólag a fenti számlaszámok valamelyikével jelölt átutalási megbízásokat szíveskedjenek igénybe venni, amely a megyei kormányhivatalok feladatellátásra kijelölt járási hivatalinál szerezhetők be.

Magyar Államkincstár Társadalombiztosítási és Családtámogatási Követeléskezelési Főosztály

A baleseti hozzátartozói nyugellátások kivételével valamennyi társadalombiztosítási nyugellátás és egyéb ellátás esetében jogosultsági feltétel, hogy az igénylő vagy a jogszerző törvényben meghatározott mennyiségű szolgálati idővel rendelkezzen. A baleseti hozzátartozói nyugellátásokra való jogosultságot az elszenvedett üzemi baleset, illetőleg az elismert foglalkozási betegség alapozza meg, a megszerzett szolgálati idő azonban itt is kedvezően befolyásolja a nyugellátás mértékét, ezáltal az ellátás összegét is. Általánosságban elmondható, hogy minél hosszabb szolgálati időt szerez a nyugdíjigénylő annál magasabb mértékű, összegű nyugellátásra jogosult.

Kivételt képez az az eset, ha a nyugdíj alapját képező havi átlagkereset olyan alacsony, hogy a megállapításra kerülő teljes nyugdíjat a vonatkozó Korm. rendeletben meghatározott minimum összegben kell meghatározni, feltéve, hogy a havi átlagkereset ezt az összeget eléri. Ilyenkor a szolgálati idő már említett pozitív hatása nem érvényesül.

Ha pedig a teljes nyugdíj alapját képező havi átlagkereset nem éri el a nyugdíj legkisebb összegét, a nyugdíjat – függetlenül a megszerzett szolgálati időtől – a havi átlagkeresettel azonos összegben kell megállapítani.

Amennyiben az igénylő csak résznyugdíjra szerzett jogosultságot (azaz szolgálati ideje nem éri el a teljes nyugdíj igénybevételéhez meghatározott évek számát) résznyugdíját akkor is a nyugdíj alapját képező havi átlagkeresetnek a szolgálati időtől függő százalékában kell megállapítani, ha az nem éri el a nyugdíj legkisebb összegét, a résznyugdíjnak ugyanis nincs jogszabályban meghatározott minimum összege.

A szolgálati idő elismerésének és számításának szabályait a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) tartalmazza. A Tny. 37. §-ában található főbb rendelkezések a következők.

A biztosítottnak minősülő személy biztosítással járó jogviszonyának 1997. december 31. napját követő időtartama szolgálati időnek számít, ha erre az időszakra az előírt nyugdíjjárulékot a biztosítottól levonták, illetve megfizették.

Ha a biztosítás ténye, illetőleg a biztosítással járó jogviszony időtartamára vonatkozó adatok a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv (a továbbiakban: társadalombiztosítási igazgatási szervek) nyilvántartásaiból megállapíthatók, azonban a nyugdíjjárulék levonásának ténye – a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által beszerzett – a jogszabályban meghatározott okiratok (igazolások) alapján sem állapítható meg, vagy az okiratok (igazolások) hiányában, illetőleg a foglalkoztató megszűnése miatt nem bizonyítható, a nyugdíjjárulék levonását vélelmezni kell.

1998. január 1-jétől fokozottabban érvényesül a biztosítási elv, kiemelt hangsúlyt kap a nyugdíjjárulék-fizetés és a jogosultságszerzés kapcsolata. Ugyanakkor jelenleg is nevesít a törvény olyan szolgálati időként figyelembe vehető időszakokat, amelyek alatt nyugdíjjárulékot nem kell(ett) fizetni. Ezen túlmenően megvalósul a „szerzett jog” védelme, amikor a Tny kimondja, hogy:

A biztosítással járó jogviszony 1998. január 1. napját megelőző időtartamát az 1997. december 31-én hatályos jogszabályok alapján kell szolgálati időként figyelembe venni.

Például:

 1. A táppénzfolyósítás időtartama 1998. január 1-jét megelőzően és 1997. december 31-ét követően is szolgálati időnek minősül, holott a táppénz összege után nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség nem áll fenn,
 2. A felsőfokú oktatási intézményben nappali képzésben folytatott (a képesítés megszerzéséhez a tanulmányok folytatása idején szükséges) tanulmányok idejét – nyugdíjjárulék-fizetés nélkül – szolgálati időként kell figyelembe venni
 • az öregségi nyugdíjra jogosultság szempontjából akkor, ha a tanulmányi idő 1998. január 1-je előtti
 • hozzátartozói nyugellátás esetén időpont nélkül.

Lehetőség van azonban öregségi nyugdíjra jogosító szolgálati időként elismerni az 1997. december 31-e utáni felsőfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok idejét is, ha az igénylő erre vonatkozó megállapodást köt, és a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér alapulvételével a 34 %-os mértékű nyugdíjjárulékot megfizeti.

Szolgálati idő alatt tehát azokat az időszakokat kell érteni, amelyek alatt a nyugdíjigénylő biztosításra kötelezett jogviszonyban állt (biztosított volt) és az előírt nyugdíjjárulékot megfizette, illetve szolgálati idő szerzésére kötött külön megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulékot.

Ilyen időszakok, pl.: a munkaviszony, a közalkalmazotti jogviszony, a közszolgálati jogviszony, a kormányzati szolgálati jogviszony, állami szolgálati jogviszony, az ügyészségi szolgálati jogviszony, a bírósági jogviszony, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, a közfoglalkoztatási jogviszony, a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulóként töltött idő, a megbízási jogviszony, a választott tisztségviselői jogviszony, a vállalkozás jellegű jogviszonyban töltött idő, a bedolgozói jogviszony, a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya, az egyéni és társas vállalkozói jogviszony, az őstermelői jogviszony.

Szolgálati időként nem lehet figyelembe venni:

 • azt az időszakot, amely alatt a biztosítás szünetelt (ez alatt az időtartam alatt ugyanis nyugdíjjárulék-fizetés nem történik),
 • az egyéni vállalkozó jogviszonyának azt az időtartamát, amelyre nyugdíjbiztosítási járulék és/vagy nyugdíjjárulék tartozása van,
 • társas vállalkozás tagja esetében azt az időtartamot, amelyre a társas vállalkozásnak a biztosítottnak minősülő akkori tagjai után nyugdíjbiztosítási járulék és/vagy nyugdíjjárulék tartozása van,
 • a mezőgazdasági őstermelő biztosítási idejének azt az időtartamát, amelyre vonatkozóan nyugdíjjárulék tartozása van.

(Ez utóbbi három személyi kör esetén a tartozás utólagos megfizetése esetén a szolgálati időt legkorábban a befizetés napját magába foglaló naptári hónap első napjától lehet figyelembe venni.)

Szolgálati időként kell továbbá figyelembe venni, pl. az alább felsorolt nem tényleges keresőfoglalkozással töltött időszakokat is:

 • a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás,valamint a gyermekek otthongondozási díjában eltöltött idő, illetve a gyermekgondozási segély folyósításának időtartamát, amennyiben az előírt nyugdíjjárulékot megfizették,
 • a katonai (polgári) szolgálatban eltöltött időt,
 • a táppénz (betegszabadság), a baleseti táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély folyósításának időtartamát, továbbá 2014. december 31-ét követően a csecsemőgondozási díj folyósításának időtartamát, valamint a gyermekgondozási díj 2000. január 1-jét megelőző folyósításának időtartamát, illetőleg az 1999. december 31-ét követő gyermekgondozási díj folyósításának azt az időtartamát, amelyre az előírt nyugdíjjárulékot megfizették,
 • az álláskeresési támogatás, a munkanélküli-járadék, a vállalkozói járadék, a nyugdíj előtti munkanélküli-segély, az álláskeresést ösztönző juttatás, a keresetpótló juttatás folyósításának időtartamát, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.

További néhány olyan jogviszony, illetve egyéb időszak, amelyek 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati időnek minősülnek, pl.:

 • az ösztöndíjas aspiránsként és doktorjelöltként biztosításban töltött idő,
 • a fizetés nélküli szabadság harminc napot meghaladó tartama feltéve, hogy
  • a biztosítottat háromévesnél - tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén tizenkettő évesnél - fiatalabb gyermek gondozása vagy tízévesnél fiatalabb gyermek ápolása címén illette meg;
  • a biztosított a szabadságot 1992. március 1-jét megelőzően azért kapta, hogy tartós külföldi szolgálatot teljesítő nemzetközi szervhez tagként vagy munkatársként kiküldött, külföldön munkát vállaló, illetőleg külföldi ösztöndíjas tanulmányúton részt vevő házastársával külföldön tartózkodjék, feltéve, hogy erre az időre a nyugdíjjárulékot megfizette;    
 • az az idő, amelyre a munkaviszonyban nem álló előadóművész 1975. június 30-a után társadalombiztosítási járulékot fizetett,
 • a kisiparosként, magánkereskedőként kötelező biztosításban, valamint az egyéni vállalkozóként eltöltött időnek az a tartama, amelyre a kisiparos 1962. január 1-jétől, illetve a magánkereskedő 1970. január 1-jétől az előírt nyugdíjjárulékot, 1975. július 1-jétől 1988. december 31-ig a társadalombiztosítási járulékot, 1989. január 1-jétől 1991. március 31-ig a társadalombiztosítási és nyugdíjjárulékot, illetőleg az egyéni vállalkozó 1991. április 1-jétől 1995. december 31-ig a társadalombiztosítási és nyugdíjjárulékot, 1996. január 1-jétől kezdődően pedig a nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulékot megfizette,
 • a mezőgazdasági (halászati) termelőszövetkezetnél 1967. január 1-je előtt fennállott tagság alapján
  • az első belépés teljes naptári éve,
  • minden további teljes naptári év, ha a tagság egész éven át fennállott és a tag közös munkával legalább százhúsz, nő nyolcvan munkaegységet teljesített, illetőleg annyiszor harminc nap, ahányszor a tag közös munkával tíz, nő hét munkaegységet teljesített,
  • termelőszövetkezetnél 1966. december 31-e után fennállott tagság alapján a teljes naptári év, ha a tagság egész éven át fennállott, és a tag közös munkával százötven, nő száz munkanapot teljesített, illetőleg annyiszor harminc nap, ahányszor a tag közös munkával tizenhárom, nő nyolc munkanapot teljesített,
 • az ügyvédi és jogtanácsosi munkaközösség tagjaként 1988. december 31-e után, továbbá az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, valamint a szabadalmi ügyvivői társaság tagjaként eltöltött időnek az a tartama, amelyre a járulékot megfizették,
 • a közjegyzőként 1991. december 31-ét követően eltöltött időszaknak az a tartama, amelyre a közjegyző társadalombiztosítási járulékot fizetett,
 • az önálló bírósági végrehajtóként 1995. március 31-ét követően eltöltött időnek az a tartama, amelyre az önálló bírósági végrehajtó társadalombiztosítási járulékot fizetett.

A társadalombiztosítási nyugellátásra való jogosultság, illetőleg a nyugdíj mértéke meghatározásánál a szolgálati időt naptári naponként kell számításba venni, és 365 naptári napot kell egy évnek tekinteni. Ugyanazt az időtartamot csak egyszer lehet számításba venni.

Aki tehát egyidejűleg több biztosítási jogviszonyban áll, „egy naptári napon két vagy több munkáltatónál is dolgozik”, többlet szolgálati időt ezzel nem szerezhet.

Például: az öregségi teljes nyugdíjra jogosultságot 20 év szolgálati idő alapozza meg. Az, akinek a biztosításban töltött – vagy egyébként szolgálati időként elismerhető – ideje naptári naponként számításba véve 19 év 364 nap, öregségi tejes nyugdíjra nem jogosult. A nyugdíj mértéke szempontjából hasonló a helyzet. Ha valaki 40 év 364 nap nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati időt szerzett, nyugdíjának összege az alapul szolgáló havi átlagkereset 80 százaléka lesz, míg ha 1 nappal tovább dolgozik és megszerzi a 41. szolgálati évét, a nyugdíj mértéke 82 százalék.

Eltérő szabály vonatkozik az ún. arányos szolgálati idő számítására. Ha a biztosítottnak a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya keretében – ide nem értve a Munka Törvénykönyve értelmében teljes munkaidőben, illetőleg az adott munkakörre irányadó jogszabályban meghatározott munkaidőben foglalkoztatottakat – elért nyugdíjjárulék-alapot képező keresete, jövedelme nem éri el a külön jogszabályban meghatározott minimálbér összegét, akkor az 1996. december 31-ét követően szerzett biztosítási időnek csak az arányos időtartama vehető figyelembe a nyugdíj mértékének megállapítása során. A szolgálati időt a nyugdíjjárulék alapját képező kereset és a mindenkori minimálbér arányában kell kiszámítani, a nyugdíjjogosultság szempontjából azonban a teljes biztosítási időszakot figyelembe kell venni.

Előfordulhat például, hogy egy nyugdíjat igénylő személy részére kerek 20 év nyugdíjjogosultságnál figyelembe vehető szolgálati idő alapján öregségi teljes nyugdíjat kell megállapítani, a nyugdíj összegét azonban – ha az érintettnek az ún. arányos szolgálati idő-számítás következtében a nyugdíj mértékének megállapítása szempontjából csak 18 év 364 napja van – nem a havi átlagkereset 20 évnek megfelelő 53 százalékos mértékben kell megállapítani, hanem a 18 évnek megfelelő 49 százalékos mértéknek megfelelő összegben.

A szolgálati időt fő szabályként a társadalombiztosítási szervek nyilvántartásai alapján kell figyelembe venni. Ennek hiányában a szolgálati idő fennállása igazolható, bizonyítható a foglalkoztató által kiállított egykorú okirattal, vagy a foglalkoztató eredeti nyilvántartásai alapján kiállított igazolással. Egyéb okmányok és igazolások alapján szolgálati időt akkor lehet elismerni, ha azokból egyértelműen megállapítható a biztosítás ténye, a biztosítási jogviszony időtartama. „Végső esetben” lehetőség van az egyéb hitelt érdemlő módon (pl. tanúk nyilatkozata alapján) történő bizonyításra is.

Jogszabályok:

1997. évi LXXXI. törvény

168/1997.(X. 6.) Korm. rendelet

Mit nevezünk elektronikus ügyintézésnek?

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján Magyarországon az ügyfelet megilleti a jog, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügyét – az említett törvényben foglaltak szerinti módon – elektronikusan intézze.

Az ügyfél jogosult az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni.

Nincs helye elektronikus ügyintézésnek, ha jogszabály az eljárás során az ügyfél személyes megjelenését vagy valamely okirat másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi.

Ki kezdeményezhet e-ügyintézést?

A nyugdíjbiztosítási hatósági ügyekkel kapcsolatos ügyek elektronikus úton történő intézésének lehetősége a szabályozott elektronikus azonosítási szolgáltatás valamelyikével rendelkező ügyfél számára érhető el.

A Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) olyan teljes körű azonosítási szolgáltatás, mely a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban azonosít, és azt továbbítja a felhasználók, intézmények felé.

A KAÜ magában foglalja az ügyfélkapus, a tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvánnyal történő és a telefonos vagy arcképes azonosítást is.

A KAÜ azonosítási módokról további információ a https://kau.gov.hu/informacio/segitseg honlapon található.

A nyugdíjbiztosítási eljárásban van lehetőség e-ügyintézésre?

A nyugdíjbiztosítási hatósági eljárásokban az ügyfél az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyilatkozatait, eljárási cselekményeit és egyéb kötelezettségeit https://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#fooldal honlapon a Nyugdíj, juttatás, segély menüpont kiválasztását követően, a Társadalombiztosítási nyugellátás menüpontból elérhető elektronikus űrlapok alkalmazásával és ügyek indításával teljesítheti.

A nyelvvizsga-támogatás elektronikus űrlapja a Magyar Államkincstár honlapjáról nem, kizárólag Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatás igénybevételével a https://szuf.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,94e9adba-b8f8-4eb9-8243-0dff6eea8dcc  linkről elérhető.

Az elektronikus úton benyújtott dokumentum megérkezéséről a beküldő visszaigazolást kap. A dokumentumhoz kapcsolódó jogkövetkezmények az automatikus visszaigazolás elküldésével állnak be, kivéve akkor, ha a hatóság vizsgálata a kapott dokumentum értelmezhetetlenségét állapítja meg, és erről az ott megjelölt határidőn belül az ügyfelet elektronikus levélben értesíti a beküldőt.

E-mail-ben kezdeményezhető-e az eljárás megindítása?

E-mail formájában hatósági ügy megindítása nem kezdeményezhető, mert ez a formátum Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatás igénybevétele nélkül elküldött elektronikus levél, ehhez azonban az eljárásban jogkövetkezmények nem fűződnek, ezért az e-mail formájú kapcsolattartás csak tájékoztató jellegű lehet.

Mikor kezdődik az ügyintézési határidő az elektronikus ügyintézés során?

Az elektronikus irat előterjesztésének időpontja az irat elküldésének napja, de az ügyintézési határidő a hatósághoz történő megérkezést követő munkanapon kezdődik.

Hogyan történik a határidő számítása üzemzavar esetén?

Az ügyintézési határidőbe nem számít bele az a nap, amelyen négy órát meghaladó időtartamon keresztül üzemszünet vagy üzemzavar akadályozta az elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer működését.

Mi a teendő, ha az ügyfél a továbbiakban nem elektronikus úton szeretné intézni az ügyeit?

Az ügyfél az elektronikus kapcsolattartási módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet, tehát lehetősége van kérni, hogy a továbbiakban hagyományosan, papíralapon intézze ügyeit, és a hatóság is erre a kommunikációs formára térjen át, melyre a nyugdíjbiztosítási ügyekben a „Kapcsolattartás (elektronikus vagy papíralapú) módjának megváltoztatásáról nyilatkozat nyugdíjbiztosítási ügyben (NY_MODVALT_01)” nyomtatvány kerülhet sor.

Hogyan kell nyugellátást igényelni?

A nyugellátás megállapítása iránti igényt az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, vagy elektronikus űrlapon (a továbbiakban együtt: igénybejelentő lap) kell előterjeszteni. Az igénybejelentő lap bármely megyei (fővárosi) kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatási szervénél beszerezhető.

A nyugdíjbiztosítási eljárásokban alkalmazandó nyomtatványok fokozatosan áthelyezésre kerülnek a magyarorszag.hu honlapra.

Azok a nyomtatványok, amelyek a magyarorszag.hu honlapról érhetőek el, a Nyomtatványtárból törlésre kerülnek.

A Nyomtatványtárban, a További nyomtatványok, illetve a további nemzetközi nyomtatványok menüpontok alatt továbbra is elérhetőek azok a letölthető nyomtatványok, amelyek a magyarorszag.hu honlapon még nem érhetők el.

Az igényt postai úton, személyesen, vagy elektronikus úton lehet benyújtani. (Lásd: A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatásköre, illetékessége.)

Az igénybejelentő lap kitöltésével az igénylő közöli az azonosításához szükséges adatokat, a társadalombiztosítási azonosító jelét, valamint csatolnia kell a társadalombiztosítási nyilvántartásban nem szereplő jogviszonyok bizonyításához felhasználni kívánt iratokat. Az elektronikus úton történő előterjesztésről részletes tájékoztatást talál az elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatóban .

A társadalombiztosítási nyugellátási igények érvényesítésével kapcsolatos valamennyi eljárás illeték- és költségmentes.

Milyen hátrányos következményei vannak a késői igénybejelentésnek?

A nyugellátás legkorábban az igénybejelentés napját megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg függetlenül attól, hogy az igénylő esetleg már ezt az időpontot megelőzően is jogosult lett volna nyugellátásra.

Visszamenőlegesen történő igényérvényesítés esetén nem folyósítható az öregségi nyugdíj arra az időszakra, ami alatt az öregségi nyugdíjas olyan jogviszonyban állt, amelynek létesítéséhez vagy fenntartásához törvény az öregségi nyugdíj szüneteltetését előírja, vagy amelyre nézve törvény valamely juttatás és az öregségi nyugdíj egyidejű folyósítását kizárja.

Az igénybejelentés időpontja az igénybejelentő lap benyújtásának, postára adásának a napja.

Pótolhatóak-e utólag az igény elbírálásához szükséges adatok, illetve igazolások?

Ha a kérelmező a szükséges iratokat nem csatolta, vagy az adatokat nem közölte, az igényelbíráló nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határidő kitűzése mellett ezek pótlására a kérelmezőt felhívja.

Amennyiben a nyugdíjigénylő a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, továbbá az erre megállapított határidő meghosszabbítását nem kérte és a nyugdíjigényt a rendelkezésre álló adatok alapján elbírálni nem lehet, az eljárást meg kell szüntetni. Erről az intézkedésről végzéssel értesítik a kérelmezőt.

Az eljárás megszüntetését követően pótolhatóak-e a hiányzó adatok, igazolások?

Az eljárás megszüntetését követően is pótolhatóak az adatok, igazolások.

A kérelmező a határidő, határnap mulasztása esetén igazolási kérelemmel élhet az elmulasztott cselekmény egyidejű pótlásával. Ha az igazolási kérelemnek helyt ad a hatóság, az ügyfelet olyan helyzetbe kell hozni, mintha nem mulasztott volna. Az igazolási kérelem elutasítása esetén az adatpótlás napját (a hiányzó adatok, igazolások nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez történő beérkezésének napját) kell az igénybejelentés új időpontjának tekinteni.

Mi történik, ha a nyugdíjigény elbírálása elhúzódik és ellátatlan a kérelmező?

Az igénylő részére végzésben előleget kell megállapítani, ha a nyugellátásra való jogosultság kétséget kizáróan fennáll, azonban a nyugellátás összege az igénybejelentés napjától számított 30 napon belül várhatóan nem határozható meg.

A már megállapított nyugellátás összegébe a korábban kiutalt előleget be kell számítani.

Visszavonható-e a nyugellátás iránti igény, le lehet-e mondani a nyugdíjról?

Az ügyfél a nyugellátás iránti kérelmét a határozat, illetőleg az eljárás megszüntetéséről szóló végzés véglegessé válásáig visszavonhatja, a már megállapított nyugellátásról pedig a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül lehet le mondani. Ezekben az esetekben a felvett nyugellátást 30 napon belül vissza kell fizetni.

Fel nem vett nyugellátást utóbb meddig lehet felvenni?

Az esedékessé vált és fel nem vett nyugellátást az esedékességtől számított öt éven belül lehet felvenni.

Le lehet-e mondani a nyugellátásról?

A társadalombiztosítási nyugellátásról lemondani, azt, mint a jogosult személyéhez kötött ellátást átruházni (engedményezni) nem lehet.

Jogszabályok:

1997. évi LXXXI. törvény

168/1997.(X. 6.) Korm. rendelet

1. Az igénylő lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró kormányhivatal rendelkezik hatáskörrel az alábbi ügyekben:

 • öregségi nyugdíj,
 • korhatár előtti ellátás, átmeneti bányászjáradék, táncművészeti életjáradék, bányászok egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, baleseti járadék, tartós ápolást végzők időskori támogatása,
 • özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, ha az elhunyt jogszerző öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban nem részesült,
 • özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, ha az elhunyt jogszerző korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesült és az elhalálozást megelőzően legalább 365 nap szolgálati időt szerzett,
 • nyugellátás méltányosságból történő emelése, egyszeri segély,
 • kérelemre és hivatalból indult adategyeztetési ügyek,
 • kivonat és hatósági bizonyítvány kiadása,
 • szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem megszerzésére irányuló megállapodás kötése,
 • tartozás mérséklése, elengedése és fizetési kedvezmény engedélyezése, ha a tartozást a járási hivatal, vagy a kormányhivatal írta elő.

 

2. A gazdasági társaság, civil szervezet, ügyvédi iroda székhelye, telephelye szerinti kormányhivatal illetékes:

 • a munkaügyi iratok őrzési helyének bejelentésére,
 • adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó igazolás kiadása,
 • január 1-jét megelőző időszakra adatszolgáltatás teljesítése

 

3. Budapest Főváros Kormányhivatala kizárólagos illetékességgel jár el:

a) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek, vagy kétoldalú szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján elbírálásra kerülő alábbi ügyekben:

 • öregségi nyugdíj,
 • korhatár előtti ellátás, átmeneti bányászjáradék, táncművészeti életjáradék, bányászok egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, baleseti járadék,
 • özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, abban az esetben is, ha az elhunyt jogszerző öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesült,
 • kérelemre és hivatalból indult adategyeztetési ügyek,
 • kivonat és hatósági bizonyítvány kiadása.

 

b) ha a kérelmező lakóhelye nem valamely Európai Gazdasági Térség szerinti országban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, vagy egyezményes országban van és a 3. pont a) alpont szerinti kérelmet nem a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek, vagy kétoldalú szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján kell elbírálni (ún. harmadik országban élők nyugdíj ügyei).

 

c) az alábbi ügyekben, ha a kérelmező, vagy az elhunyt jogszerző utolsó biztosítási jogviszonya rendvédelmi szervvel, illetve korábbi fegyveres szervvel, a Magyar Honvédséggel, vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal állt fenn, vagy korábban szolgálati jogviszonyban állt valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal:

 • öregségi nyugdíj,
 • korhatár előtti ellátás, baleseti járadék,
 • özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, abban az esetben is, ha az elhunyt jogszerző öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesült,
 • kérelemre és hivatalból indult adategyeztetési ügyek,
 • kivonat és hatósági bizonyítvány kiadása.

 

4. A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jár el az alábbi ügyekben:

 • özvegyi nyugdíj, az árvaellátás, a szülői nyugdíj megállapítására irányuló kérelmek elbírálása, ha az elhunyt jogszerző öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesült, és a hozzátartozói nyugdíjat az elhunyt számára folyósított ellátásból kell kiszámítani, ide nem értve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmény hatálya alá tartozó ügyeket,
 • ha az elhunyt jogszerző után hozzátartozói nyugellátás megállapítására már sor került, ideértve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmény hatálya alá tartozó ügyeket is,
 • ha a hozzátartozói nyugellátást a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 18. § (4) bekezdése, vagy a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 13. § (3a) bekezdése alapján kell megállapítani,
 • az ellátások folyósítását érintő eljárások lefolytatása, pl. a folyósítás szüneteltetése, ismételt folyósítása, a jogalap nélkül kifizetett nyugellátások visszaköveteléséről szóló döntés kiadása a hatáskörébe tartozó ügyekben,
 • a korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság csökkentésével szemben érvényesítendő családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény elszámolása,
 • a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás iránti igények elbírálása és folyósítása,
 • az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatás iránti igények elbírálása és folyósítása,
 • az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás iránti igények elbírálása és folyósítása.

 

5. A Magyar Államkincstár központi nyugdíjbiztosítási szervként jár el az alábbi ügyekben:

 • kivételes nyugellátás megállapítása, ideértve a továbbtanuló árva ellátásának meghosszabbítása,
 • méltányossági nyugdíjemelés engedélyezése,
 • egyszeri segély engedélyezése,
 • tartozás elengedése, mérséklése, valamint részletfizetés, fizetési halasztás engedélyezése, ha a tartozást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság vagy a Magyar Államkincstár Központ írta elő,
 • nyugdíjasként folytatott keresőtevékenység alapján járó 0,5%-os emelés hivatalbóli megállapítása.
 • a kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási hatósági ügyeiben folytatott felügyeleti eljárás

 

Jogszabályok:

1997. évi LXXXI. törvény

168/1997.(X.6.) Korm. rendelet

310/2017 (X. 31.) Korm. rendelet

2016. évi CL. törvény

A közelmúltban történt informatikai fejlesztésnek köszönhetően a járási hivatalok, valamint a kormányablak ügyfélszolgálatok munkatársai részére hozzáférhetővé vált a Társadalombiztosítási Front Office Rendszer (a továbbiakban: FOR rendszer).

A FOR rendszer egy olyan webes alkalmazás, amely a nyugdíjbiztosítási szakrendszerekhez hozzáféréssel nem rendelkező ügyintézők számára a hét minden napján, napi 24 órában lehetőséget biztosít a nyugdíj-megállapítási, valamint az adategyeztetési és hatósági bizonyítvány kiadására irányuló kérelemmel összefüggésben indult, és még folyamatban lévő, illetve a közelmúltban lezárt ügyekkel kapcsolatos valós idejű státuszinformáció szolgáltatására.

A FOR rendszer az alábbi, nyugdíjbiztosítási tárgyú ügyek állásával kapcsolatban nyújt tájékoztatást:

 • nyugdíj megállapítása,
 • nyugdíjbiztosítási adategyeztetés,
 • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/E. § szerinti hatósági bizonyítvány kiállítása tárgyában kezdeményezett eljárások.

Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a rendszer a felsorolt ügytípusokban státuszinformáció - azaz az ügy pillanatnyi állásával kapcsolatos információ - nyújtására szolgál, konkrét ügyeikkel összefüggésben tehát továbbra is a lakóhelyük szerint illetékes nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálatokon kaphatnak részletes tájékoztatást.