Erzsébet utalvány

 • 1) Kik jogosultak az Étkezési Erzsébet-utalványt tartalmazó postai küldeményre? 

A Kormány 341/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet döntése szerint az Étkezési Erzsébet-utalványra egy alkalommal azok a személyek jogosultak, akik részére 2017 novemberében vagy 2017 decemberében az alábbi ellátások valamelyike folyósításra kerül:

 • öregségi nyugdíj,
 • özvegyi nyugdíj,
 • szülői nyugdíj,
 • árvaellátás,
 • baleseti hozzátartozói nyugellátás,
 • mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadék,
 • mezőgazdasági tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadéka,
 • korhatár előtti ellátás,
 • szolgálati járandóság,
 • átmeneti bányászjáradék,
 • táncművészeti életjáradék,
 • rokkantsági ellátás,
 • rehabilitációs ellátás,
 • baleseti járadék,
 • rokkantsági járadék,
 • bányászok egészségkárosodási járadéka,
 • fogyatékossági támogatás,
 • vakok személyi járadéka,
 • Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátás,
 • polgármesterek közszolgálati járadéka,
 • a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatás,
 • a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatás,
 • honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatása,
 • egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó ellátások, melyek kormányrendelet alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62.§-ában foglaltak szerint emelendőek,
 • nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék.

Az egyszeri juttatás személyenként jár, és csak egyszeresen, abban az esetben is, ha a jogosult több, a fentiekben felsorolt ellátásban részesül. 

 • 2) Szociális ellátásban részesülök, jogosult vagyok-e Erzsébet-utalványra?

A jogosultak körét a 341/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet határozza meg, mely a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján folyósított pénzbeli ellátást (pl. időskorúak járadéka, ápolási díj, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) nem nevesít, így azok alapján Erzsébet-utalványra való jogosultság nem áll fenn.

 • 3) Ellátás folyósításának szüneteltetése esetén fennáll-e a jogosultság az Erzsébet utalványra?

Amennyiben az ellátás folyósítása kérelemre, vagy meghatározott összegű jövedelem elérése, illetve meghatározott jogviszony létesítése miatt szünetel (a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/A., 83/B., és 83/C.§-aiban meghatározott szüneteltetési okok), és emiatt az érintett személy részére a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság sem november, sem december hónapban nem folyósít ellátást, úgy az Erzsébet-utalványra való jogosultság nem áll fenn.

Ennek oka, hogy a vonatkozó kormányrendelet az abban meghatározott ellátások folyósításához köti a jogosultságot.

Az egészségügyi ágazatban dolgozó azon személy, akinek ellátása közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszony fennállása miatt kerül szüneteltetésre, és részére öregségi nyugdíjat helyettesítő jövedelemkiegészítés kerül folyósításra, nem minősül a vonatkozó kormányrendeletben felsorolt ellátásban részesülőnek, ezért az Erzsébet-utalványra nem jogosult.

 • 4) Milyen címre kerül kézbesítésre az Étkezési Erzsébet-utalványt tartalmazó postai küldemény?

Mivel az egyszeri juttatásra jogosult személyekről (vagyis azokról, akik az 1. kérdésre adott válaszban felsorolt ellátásban 2017 novemberében vagy decemberében részesülnek) a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság rendelkezik információval, így ezen hivatalnál rendelkezésre álló címadatok alapján történik az Étkezési Erzsébet-utalványt tartalmazó postai küldemények kiküldése.

Ezek azok a címek, melyeket az ellátásban részesülők bejelentettek a hivatal felé, tehát ahová a havonkénti rendszerességgel utalt ellátások folyósítása történik 2017 novemberében vagy decemberében. Bankszámlára történő ellátás-folyósítás esetén az Erzsébet-utalványt tartalmazó küldemény arra a címre kerül kiküldésre, melyet az ügyfél levelezési címként bejelentett a hivatalhoz.

Ez a cím tehát nem feltétlenül egyezik az ügyfél állandó lakcímével vagy tartózkodási helyével, mivel folyósítási, illetve levelezési címnek bármilyen érvényes cím megadható, amelyen a postai küldemények átvétele biztosított.

Az Erzsébet-utalványt tartalmazó postai küldemények kézbesítését a Magyar Posta Zrt. végzi. A kézbesítésre az értéknyilvánítással feladott postai küldeményekre vonatkozó általános postai szabályok vonatkoznak.

Amennyiben az ügyfél a kézbesítési címe változását jelezte a kézbesítésre illetékes postahelynek, és kérte az előző címére érkezett küldemények utánküldését az aktuális címére, úgy a Magyar Posta Zrt. gondoskodik az Erzsébet-utalványt tartalmazó postai küldeményeknek az új címre történő továbbításáról.

 • 5) Hogyan kérhető másik címre az Erzsébet-utalványt tartalmazó postai küldemények kézbesítése?

Az Erzsébet-utalványt tartalmazó postai küldemények kézbesítésekor alkalmazott címadat a jogosító ellátásokat folyósító szervnél a 2017 novemberében (ha a jogosult november hónapban ellátásban még nem részesült, úgy 2017 decemberében) folyósítási/levelezési címként nyilvántartott címadat.

Amennyiben az ügyfél erről a címről már elköltözött, de címváltozását a hivatalnak nem, vagy elkésve jelentette be (a vakok személyi járadékában, fogyatékossági támogatásban részesülők címváltozásukat a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz, az egyéb ellátásban részesülők a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kötelesek bejelenteni), az Erzsébet-utalvány tartalmú küldemények új címre történő kézbesítését leggyorsabban a Magyar Posta Zrt. utánküldési szolgáltatásának igénybevételével kérheti.

Az utánküldés a megrendelés leadási napjától számított második munkanaptól biztosítható.

Ha ezzel a lehetőséggel a címzett nem él, az Erzsébet-utalványt tartalmazó postai küldeményeket az illetékes posta értelemszerűen a régi címére kísérli meg kézbesíteni. Amennyiben az átvétel azon a címen sikertelen, a posta 10 munkanapig a címzett rendelkezésére tartja a küldeményt.  Ha ez idő alatt sem jelentkezett átvevő, a küldemény a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kerül visszaküldésre.

Az ügyfél ettől a hivataltól kérheti az Erzsébet-utalványt tartalmazó postai küldemény újbóli kiküldését, legkésőbb 2018. február 28-ig. A hivatal levélcíme: Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, 1820 Budapest.

Ha időközben az ügyfél már bejelentette postai címe változását, az Erzsébet-utalványt tartalmazó postai küldemények újraküldéséről a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból intézkedik, kérelmet nem szükséges benyújtani.

 • 6) Hogyan vehető át az Erzsébet-utalványt tartalmazó postai küldemény, ha a jogosult a kézbesítéskor nem tartózkodik a kézbesítési címen?

6.1. Ha a kézbesítés lehetséges okirattal meghatalmazott személy vagy hozzátartozó részére:

A postai szolgáltatásokra - ezen belül a könyvelt küldeményekre - vonatkozó szabályok szerint, amennyiben a jogosult nem tartózkodik a kézbesítési címen, az Erzsébet-utalványt tartalmazó postai küldemény az ott tartózkodó meghatalmazott részére kézbesítendő.

Ha sem a címzett, sem a meghatalmazottja nem tartózkodik a címen, a küldemény az ott tartózkodó helyettes átvevőnek is kézbesíthető. Helyettes átvevőnek minősül a címzett 14. életévét betöltött, polgári törvénykönyv szerinti hozzátartozója. A Polgári Törvénykönyv szerint hozzátartozónak minősül: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

6.2. Ha a kézbesítés sikertelen:

Ha a kézbesítés sikertelen, erről a címzett részére a kézbesítő hátrahagy egy értesítőt, amely tartalmazza, hogy a Magyar Posta az Erzsébet-utalványt tartalmazó postai küldeményt melyik kézbesítési ponton, mely időpontig tartja a címzett vagy egyéb jogosult átvevő rendelkezésére.

Az értesítőben megjelölt átvételi határidő eredménytelen elteltét követő munkanapon a postai szolgáltató az Erzsébet-utalványt tartalmazó postai küldeményt a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére visszaküldi.

Az újbóli kézbesítés a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kérhető, legkésőbb 2018. február 28-ig. A hivatal levélcíme: Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, 1820 Budapest.

 • 7) Átveheti-e meghatalmazott az Erzsébet-utalványt tartalmazó postai küldeményt?

A címzett az Erzsébet-utalvány tartalmú postai küldemény átvételére más személy részére meghatalmazást adhat. A meghatalmazás szólhat kizárólag az Erzsébet-utalvány tartalmú postai küldemény átvételére, de általános jellegű is lehet valamennyi postai küldemény átvételére.

A meghatalmazás adható:

 • közokiratban (bíróság, közjegyző, más hatóság állítja ki), vagy
 • a postai szolgáltató erre feljogosított képviselője előtt írásban.

Amennyiben a címzett a kézbesítés megkísérlésének időpontjában nem tartózkodik a címen, a postai küldeményt az ott tartózkodó meghatalmazottja jogosult átvenni.

A meghatalmazott a kézbesítési pontként megjelölt postán is jogosult az Erzsébet-utalványt tartalmazó postai küldemény felvételére.

 • 8) Az Erzsébet-utalványra való jogosultsággal és annak kézbesítésével kapcsolatos kérdésem merült fel, hol érdeklődhetek?

Az Erzsébet-utalvánnyal kapcsolatos kérdésekben általános felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken kaphat:

 • kormányzati ügyfélvonal: 1818
 • kormányzati ügyfélvonal külföldről:  +36 (1) 550-1858
 • Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság: 06-80-204-884

Ezek közül elsősorban a kormányzati ügyfélvonalon történő érdeklődést javasoljuk, tekintettel arra, hogy az 0-24 órában elérhető.

A nyugdíjfolyósító szerv zöld számán munkaidőben tudnak felvilágosítást nyújtani.

 • 9) Ha az ellátott nem kapta kézhez az Erzsébet-utalványt tartalmazó postai küldeményt, hol érdeklődhet?

Amennyiben 2018. január 31-ig az ellátott nem kapja kézhez az Erzsébet-utalványt tartalmazó postai küldeményt és postai értesítést sem talál a lakcímén arról, hogy hol veheti át az utalványt, valamint postai utánküldési szolgáltatást sem kért, az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet:

 • Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság: 06-80-204-884
 • Magyar Posta Zrt.: (1) 767-8282, e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

A kiküldött utalványra vonatkozó érdeklődés esetén a nyugdíjfolyósító szerv tájékoztatást ad a küldemény azonosítószámáról (ragszám), mely alapján a kézbesítő posta tud információt nyújtani a küldemény sorsát illetően.

 • 10) Mikor vehető át az Erzsébet-utalványt tartalmazó postai küldemény?

Az Étkezési Erzsébet-utalvány első ütemben azon jogosultak számára kerül kiküldésre, akiknek a nyugdíjfolyósító szerv 2017 novemberében az 1. számú kérdésre adott válaszban felsorolt ellátások valamelyikét folyósította. A belföldi jogosultak részére a Magyar Posta Zrt. ütemezi a kézbesítést, várhatóan 2017. december 20-ig ügyfeleink kézhez kapják az utalványokat.

Azon jogosultak, akik 2017 novemberében még nem, decemberben azonban már részesültek ellátásban, az Erzsébet-utalványt egy következő ütemben – 2018 januárjában – fogják megkapni.

A nyugdíjfolyósító szervnél külföldi címmel nyilvántartott jogosultak részére az Erzsébet-utalvány előreláthatólag 2017. december végén kerül feladásra.

A küldemény kézbesítése a fentiekben foglaltaktól eltérő lehet, amennyiben a jogosult személy címén a kézbesítés meghiúsul, illetve postai utánküldési szolgáltatás kerül igénybe vételre.

 • 11) Milyen címletűek az utalványok?

Az Erzsébet-utalvány értéke jogosult személyenként 10.000 Ft, mely 4 darab 2.000 Ft-os és 2 darab 1.000 Ft-os címletű utalványként, egy borítékban kerül postázásra.

A borítékban található utalványszelvényt középen, a perforáció mentén (a középen található kis olló jelzésnél) szét kell választani, így négy darab 2.000 Ft-os és két darab 1.000 Ft-os – összesen a vonatkozó Kormányrendeletben meghatározott 10.000 Ft értékű – utalványhoz jut a címzett.

 • 12) Meddig válthatóak be az egyszeri juttatásként biztosított Erzsébet-utalványok?

Az Erzsébet-utalványok 2018. december 31-ig válthatóak be.

 • 13) Közgyógyellátásban részesülő személyek jogosultak-e az utalványra?

Ha a közgyógyellátásra jogosult személy 2017 novemberében vagy decemberében az 1. kérdésre adott válaszban felsorolt ellátások valamelyikében részesül, az Erzsébet-utalványt tartalmazó postai küldemény kiküldésre kerül a részére.

Önmagában a közgyógyellátásra jogosultság azonban nem alapozza meg az Erzsébet-utalványra való jogosultságot.

 • 14) Ha a jogosult büntetés-végrehajtási intézetben van, ki veheti át az utalványt?

Attól függ, hogy az ellátásban részesülő személyre vonatkozóan a folyósító szerv milyen címadatokkal rendelkezik.

14.1. Amennyiben az előzetes letartóztatását vagy szabadságvesztés-büntetését töltő személy meghatalmazott személyt jelentett be a folyósító szervnek az ellátás folyósítására és postai küldemények kézbesítésére, akkor ez a személy fogja kézhez kapni az Erzsébet-utalvány tartalmú küldeményt.

Az Erzsébet-utalványt tartalmazó postai küldemény boríték címzésénél viszont a jogosult neve is megjelenítésre kerül, így a meghatalmazott személy beazonosíthatja, hogy kinek a részére járó Erzsébet-utalványt kézbesítették a részére.

14.2. Ha az előzetes letartóztatását vagy szabadságvesztés-büntetését töltő személy havonkénti rendszeres ellátásának utalása belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (bankszámlára) történik, az Erzsébet-utalvány tartalmú postai küldeményt a folyósító szervnél nyilvántartott levelezési címére kézbesíti a Magyar Posta Zrt.

14.3. Ha az előzetes letartóztatását vagy szabadságvesztés-büntetését töltő személy a folyósító szervtől az ellátása utalását korábban a büntetés-végrehajtási intézethez kérte folyósítani, akkor az Erzsébet-utalvány tartalmú postai küldemény kézbesítése is a büntetés-végrehajtási intézet címére kerül postázásra, a borítékon megjelölve a jogosult személyt is.

14.4. Ha a jogosult a fenti pontokban vázolt ellátás-folyósítási lehetőségek egyikével sem élt és emiatt rendszeres havi ellátásának folyósítása szünetel, az Erzsébet-utalvány tartalmú postai küldeményre nem jogosult, tekintettel arra, hogy a Kormány döntése szerint azok a személyek jogosultak az egyszeri juttatásra, akik 2017 novemberében vagy decemberében az 1. kérdésre adott válaszban felsorolt ellátásban részesülnek.

 • 15) Tanyákra hogyan oldják meg a kézbesítést?

A Magyar Posta Zrt. szolgáltatására vonatkozó általános szabályok szerint a kézbesítés biztosított, hasonlóan a havi rendszerességgel folyósított ellátások, illetve a levélpostai küldemények kézbesítéséhez.

 • 16) Hajléktalan személy hol veheti át az Erzsébet-utalvány tartalmú postai küldeményt?

A hajléktalan személyek Erzsébet-utalvány tartalmú postai küldeményének kézbesítése ugyanarra a lakcímre történik, amelyre a havi rendszerességgel járó ellátás folyósítása történik, illetve amely címet a folyósító szerv nyilvántart.

Ez az ügyfél korábbi bejelentése alapján lehet postafiók, postán maradó cím, de megjelölhetett hajléktalan szállót, átmeneti szállást, illetve egyéb, hajléktalanokat segítő intézmény elérhetőségét is.

 • 17) Az át nem vett utalványokat meddig őrzik és hol?

A kézbesítés sikertelensége esetén a Magyar Posta Zrt. 10 munkanapig őrzi az Erzsébet-utalvány tartalmú küldeményeket, a kézbesítés megkísérlésekor értesítőt hagy hátra a címzett részére.

Amennyiben az értesítőn megadott határnapig nem kerül átvételre az Erzsébet-utalvány tartalmú postai küldemény, az visszaküldésre kerül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére.

A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól az egyszeri juttatásra jogosult személy legkésőbb 2018. február 28-ig kérheti az Erzsébet-utalvány tartalmú postai küldemény újbóli kiküldését, a kérelemben pedig meg kell jelölnie azt a lakcímet, amelyre a kézbesítést kéri.

Az ismételt kézbesítést is a Magyar Posta Zrt. végzi.

Az egyszeri juttatásnak a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál történő személyes átvételére nincs lehetőség.

 • 18) Gyámolt, gondnokolt személyek esetén kinek a részére kerül kézbesítésre az utalvány?

Amennyiben az Erzsébet-utalványra jogosító ellátást folyósító szerv nyilvántartja a gyám/gondnok személyét, az egyszeri juttatás a gyám/gondnok részére kerül kézbesítésre.

A borítékon jogosult személyként megjelölésre kerül az Erzsébet-utalvány tartalmú postai küldeményre ténylegesen jogosult személy neve is, annak érdekében, hogy annak a gyámnak/gondnoknak, aki több gyámolt/gondnokolt személy vagyonát kezeli, egyértelmű legyen, az adott Erzsébet-utalványra ki jogosult.

Ugyanilyen módon kerül kiküldésre az Erzsébet-utalvány akkor is, ha az egyszeri juttatásra jogosult személy rendszeres havi (nyug)ellátása a gondnok és a gondnokolt között megosztva kerül folyósításra.

 • 19) Külföldön élő magyar állampolgár, aki nem rendelkezik magyarországi lakcímmel, jogosult-e az Erzsébet-utalványra, és ha igen, hol veheti át?

A Kormány az Erzsébet-utalványra való jogosultság feltételeinek meghatározásakor nem tett különbséget a külföldön és a belföldön élő, ellátásban részesülő személyek között, így amennyiben a kérdéses személy 2017 novemberében vagy decemberében részesült az 1. kérdésre adott válaszban felsorolt ellátások valamelyikében, jogosult az egyszeri juttatásra.

Ha az ellátást folyósító szerv nyilvántartásában külföldi lakcím szerepel, és a jogosult nem jelentett be a folyósító szervhez magyarországi meghatalmazottat, az Erzsébet-utalvány a külföldi címére, postai úton kerül kiküldésre.

Ezen küldemények feladása várhatóan 2017. december végén történik, akinek a részére pedig csak 2017 decemberétől folyósít a nyugdíjfolyósító szerv ellátást, annak 2018. január végén kerül feladásra az Erzsébet-utalványt tartalmazó postai küldemény.

 • 20) Ha az Erzsébet-utalvány jogosultja elhunyt, hozzátartozójának, örökösének jár-e az utalvány vagy annak összege?

Az Erzsébet-utalvány nem képezi hagyaték tárgyát. Az egyszeri juttatás az arra jogosultat illeti meg, így ha az utalványra jogosult személy a kézbesítés időpontját megelőzően elhalálozott, az Erzsébet-utalványt sem hozzátartozója, sem örököse nem veheti át.

 • 21) Milyen típusú az Erzsébet-utalvány, mire használható fel? 

Az Étkezési Erzsébet-utalvány élelmiszer és melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatás vásárlására használható fel, kizárólag Magyarország területén, legkésőbb 2018. december 31-ig.

Országosan mintegy 60.000 elfogadóhelyen lehet fizetni az utalvánnyal, például élelmiszerüzletekben, áruházakban, de akár éttermekben is. Felhasználás előtt feltétlenül tájékozódjon az adott üzletben, hogy elfogadják-e az utalványt!

Felhasználáskor az utalványok értékéből készpénzben nem lehet visszaadni.

 • 22) Mi a teendő, ha az Erzsébet-utalvány gyártási sérült/sérült?

Fáradjon be bármelyik postára, ahol gondoskodnak a sérült utalványok jegyzőkönyvezéséről és a cserefolyamat elindításáról.

Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. a jegyzőkönyv és a sérült utalványok együttes beérkezése esetén intézkedik az utalvány(ok) cseréjéről.

A jogosult a jegyzőkönyvnek az utalványforgalmazóhoz történő beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kapja kézhez a cserélt utalványokat.