nyugdíjbiztosítási ellenőrzéssel kapcsolatos kérdések

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 88. § (2) bekezdése szerint a hatósági ellenőrzés keretében a hatóság az ügyféltől jogszabályban meghatározott iratok bemutatását és egyéb tájékoztatást kérhet, illetőleg helyszíni ellenőrzést tarthat. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 100. §-ának előírásait tekintve, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek szakellenőrzése kiterjed a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos jogszabályok megtartására, illetőleg a nyilvántartási és az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv hatáskörébe tartozó nyugellátás megállapításával kapcsolatos adatszolgáltatásra. Az ehhez szükséges nyilvántartásokat, könyvelési és egyéb okmányokat rendelkezésre kell bocsátani.

Az ellenőrzés történhet az ellenőrzött székhelyén, telephelyén, meghatározott feltételek fennállása esetén a könyvviteli szolgáltatónál, illetőleg az eljáró kormányhivatalnál.

Az ellenőrzött és az ellenőr előzetesen egyeztetést folytat, melynek része annak eldöntése is, hogy az ellenőrzés hol kerüljön lefolytatásra. Ha az ellenőrzés a kormányhivatal épületében történik, Ön köteles a megkereső szerv - ellenőrzési szakterülete - által kért okmányokat a helyszínen bemutatni.

A kormányhivatal nyugdíjbiztosítási ellenőrzési szakterülete a foglalkoztatót előzetesen értesíti az ellenőrzésről, melynek során közli, hogy mely dokumentumok előkészítése szükséges. Az ellenőrzés megtartásához szükséges feltételeket a gazdálkodó szervezetnek (a cégnek) kell biztosítania. Amennyiben a dokumentumokat nem a szervezet székhelyén, hanem a könyvelőnél tudja az ellenőrzésnek bemutatni, ezt a tényt a szakellenőrzésnek jeleznie kell. Ezt az értesítésben megadott telefonszámon, FAX számon, e-mail címen vagy levelezési címen teheti meg. Ebben az esetben Önnek is a könyvelőnél kell tartózkodnia az ellenőrzés időpontjában, vagy teljes körű képviseletre szóló meghatalmazást szükséges a könyvelő részére adnia annak érdekében, hogy az eljárás jogszerűen lefolytatható legyen.

A kormányhivatal nyugdíjbiztosítási ellenőrzési szakterülete a vizsgálat időpontját megelőzően, az ellenőrzés megtartásának szándékáról minden esetben értesíti az ellenőrzöttet. Azt úgy kell közölnie, hogy arról az ellenőrzés időpontját megelőzően legalább öt nappal korábban értesüljön. Ha Ön akadályoztatva van, vagy önhibáján kívül nincs abban a helyzetben, hogy az ellenőrzésen részt vegyen, illetőleg a szükséges okmányokat a megadott időpontig nem tudja a hatóság rendelkezésére bocsátani, arról az ellenőrzési szakterületet kérjük haladéktalanul tájékoztatni. Ezt az értesítés során közölt elérési lehetőségeken teheti meg, vagyis telefonon, faxon, e-mailben, vagy levélben közölheti az akadályoztatásának tényét és okát.

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által kiadott mulasztási bírság megfizetésére kötelező határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással a kézhezvételtől számított 30 napon belül az illetékes közigazgatási és munkaügyi bírósághoz fordulhat keresettel. A keresetet ügyszámra hivatkozással kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként potára adni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kell kérni. A döntés végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelmet a keresetlevélben kell előterjeszteni.

A szakellenőrzés által kibocsátott idézésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 46-48. §-ai az irányadók. Az idézett személy, jogi személy képviselője az idézésnek köteles eleget tenni az idézésben közölt időpontban és helyen.

Amennyiben a megjelölt időpontban akadályoztatva lenne (pl.: kórházi kezelés, külföldi tartózkodás), azt az igazgatási szerv szakellenőrzési területe felé az idézésen megjelölt címen, illetőleg telefonszámon, FAX számon, vagy e-mail címen kérjük jelezni.

A Ket. 48. § (2) bekezdése szerint, ha az idézett személy az idézésnek nem tesz eleget, vagy meghallgatása előtt az eljárás helyéről engedély nélkül eltávozik, és távolmaradását előzetesen alapos okkal nem menti ki, vagy 8 napon belül megfelelően nem igazolja, továbbá ha az idézésre, meghallgatásra nem alkalmas állapotban jelenik meg, és ezt a körülményt nem menti ki, eljárási bírsággal sújtható. Az eljárási bírság összegéről a Ket. 61. § (2) bekezdése rendelkezik. Ez alapján a bírság legkisebb összege esetenként 5 000 forint, legmagasabb összege természetes személy esetén 500 000 forint, jogi személy  esetében 1 000 000 forint.

Tehát kérjük, hogy az idézésben megadott helyen és időben szíveskedjék megjelenni, és a kért iratokat az ellenőrzés rendelkezésére bocsátani.

Abban az esetben, ha a nyugellátás elbírálásához szükséges adatok a kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakegységének  nyilvántartásában hiányosan, eltérő tartalommal vagy nem állnak rendelkezésre, az ellátást igénylő ügyfél a szolgálati időt egyéb hitelt érdemlő módon, akár tanúval is igazolhatja. A tanú nevét, lakcímét a nyugellátást igénylő közli a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervvel. A meghallgatni kívánt személyt a tanúmeghallgatás időpontjáról a kormányhivatal ellenőrzési szakterülete előzetesen értesíti. Egyidejűleg felhívja a figyelmét arra is, hogy a meghallgatásra a személyazonosításra alkalmas okmányát (személyazonossági igazolvány, útlevél, jogosítvány stb.), ha már nyugellátásban részesül, az ellátást megállapító határozatát, továbbá minden olyan bizonyítékként értékelhető okmányát (pl.: foglalkoztatásra irányuló szerződés, kinevezési okmány, munkakönyv, munkalap, bérnyilvántartás, társadalombiztosítási igazolvány) hozza magával, amellyel a volt munkatárssal történt együtt dolgozás, és az őt  érintő időtartam bizonyítható.

 

Amennyiben a jegyzőkönyv az ellenőrzés helyszínén nem került átadásra, tartalmát úgy kell megismertetni az ellenőrzöttel, hogy azt részére postai úton meg kell küldeni. A jegyzőkönyv egy példánya az ellenőrzöttnél marad, az aláírást követően a többi példányt (példányokat) szíveskedjen visszajuttatni kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakegységének.

Kérjük, ez esetben a korábbi lakcíme szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási ellenőrzési szakegységével szíveskedjék felvenni a kapcsolatot, ahol tájékoztatni fogják arról, hogy milyen ügyben keresték. A kormányhivatal nyugdíjbiztosítási ellenőrzési szakegységének elérhetőségéről az ONYF honlapján tájékozódhat.