nyugdíjfolyósítással kapcsolatos kérdések

2017

Hónap

Banki jóváírás időpontja

január

12. (Csütörtök)

február

10. (Péntek)

március

10. (Péntek)

április

12. (Szerda)

május

12. (Péntek)

június

12. (Hétfő)

július

12. (Szerda)

augusztus

11. (Péntek)

szeptember

12. (Kedd)

október

12. (Csütörtök)

november

10. (Péntek)

december

4. (Hétfő)

A postai nyugdíjkifizetések időpontjának meghatározása a Magyar Posta Zrt. hatáskörébe tartozik.

A kifizetési ütemről, valamint a kifizetés esedékességének napjáról a jogosultakat a Magyar Posta Zrt. a tárgyévet megelőző év novemberében nyugdíj-kifizetési naptár útján értesíti.

A Magyar Posta Zrt. a nyugdíj-kifizetési naptárban megjelölt első kifizetési napot megelőzően kifizetést nem teljesít.

Igen, a megrongálódott utazási utalványt – az eredeti visszaküldése esetén – ki lehet cserélni. A cserét a folyósítási törzsszámra hivatkozással az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától (1139 Budapest, Váci út 73.) kell kérnie.

Főszabályként az ellátottak utazási utalványa (a továbbiakban: utazási utalvány) nem pótolható.

Rendkívül indokolt esetben (például, ha az utalvány megsérült/elháríthatatlan ok következtében megsemmisült vagy azt eltulajdonították) azonban – az összes körülményt egyedileg mérlegelve – pótolható az utazási utalvány, ha az állítását megfelelő igazolással (eltulajdonítás esetén rendőrségi jegyzőkönyv, eljárást megszüntető határozat) alátámasztja.

Az igazolást az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának kell megküldeni. Ebben az esetben nyilatkoznia kell arról, hogy hány esetben vette igénybe az utazási kedvezményt. A nyilatkozat alapján a már igénybevett kedvezmény az utalványon érvénytelenítésre kerül.

Az elvesztett utazási utalvány nem pótolható!

A letiltás megszüntetése a letiltási rendelvényt/végzést kibocsátó önálló bírósági végrehajtó, illetve bíróság hatáskörébe tartozik. Amennyiben reklamációja van a letiltással kapcsolatban, illetve kérvényezni szeretné annak megszüntetését (pl.: gyermektartásdíj), akkor a letiltást kiadó szervhez kell fordulnia. 

Az ügyfél számára az elektronikus hatósági ügyintézés lehetőségét központi rendszer biztosítja. A központi rendszer igénybevételéhez az ügyfélnek előzetes regisztráció után ügyfélkapu létesítését kell kezdeményezni a Kormányzati Portálon (www.magyarorszag.hu). Az ügyfélkapu olyan eszköz, amely biztosítja, hogy a használó egyedileg (személyében) azonosított módon biztonságosan léphessen kapcsolatba a központi rendszer útján a közigazgatási, jelen esetben a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervekkel.

Az onyf@onyf.hu címre, elektronikus úton beérkezett levelek, bejelentések és kérelmek (ezek közzé tartozik a konkrét, lakcím-változást bejelentő kérelem is) – ellentétben az ügyfélkapun keresztül benyújtott kérelmekkel – csak tájékoztató jellegűek, a küldő személye, az e-mail hitelessége nem bizonyítható.

Ezért került sor arra, hogy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága levélben kérte fel bejelentésének „hagyományos” úton történő megerősítésére.

A nyári szünidő tartamára akkor jogosult az egyetem nappali képzése keretében tanulmányokat folytató diák, ha a következő félévre is beiratkozott. Ilyen esetben utólag, az iskolalátogatási igazolás beérkezését követően kerül kiutalásra a nyári szünidő tartamára járó árvaellátás.

Annak, aki nem társadalombiztosítási nyugellátásban, pl. baleseti járadékban, átmeneti járadékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, korhatár előtti ellátásban, stb. részesül. (Kivétel az ideiglenes özvegyi nyugdíj, mely ugyan társadalombiztosítási nyugellátás, de az ideiglenes özvegyi nyugdíj összege méltányosságból nem emelhető.)

Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek sem

-         akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3 év még nem telt el,

-         aki előzetes letartoztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (2) bekezdésének a) - c) pontja szerinti tartós bentlakásos intézményben él, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti otthont nyújtó ellátásban részesül, illetőleg javítóintézetben van elhelyezve.

Az igazolás az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától (1139 Budapest, Váci út 73.) kérhető írásban vagy személyesen. 

Iskolalátogatási igazolást kell benyújtani az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához, újabb igénybejelentő lap kitöltésére nincs szükség.