A 2021. január 1-jét követően alkalmazandó szabályokat a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: kilépési megállapodás), valamint az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás (a továbbiakban: együttműködési megállapodás) rendezi.

A kilépési megállapodás a hatálya alá tartozó személyek számára biztosítja, hogy a társadalombiztosítási jogok és ellátások a kilépést követően változatlanul az Európai Unió tagállamai által alkalmazott, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK, illetve a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet (a továbbiakban: koordinációs rendeletek) alkalmazásával kerüljenek megállapításra. Ez a jog – egyebek mellett – elsősorban azokat a személyeket illeti meg, akik már a kilépést megelőző időszakban is e koordinációs rendeletek hatálya alatt szereztek szolgálati időt és egyéb társadalombiztosítási jogosultságot.

Az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépésének legfontosabb társadalombiztosítási következménye, hogy a kilépési megállapodás személyi hatálya alá nem tartozó személyek esetében 2020. december 31-ét követően az együttműködési megállapodás rendelkezései az irányadók az egyesült királysági biztosítási idővel is érintett nyugdíjbiztosítási ügyekben.

Érinti-e a változás a 2021. január 1-jét megelőzően megállapított nyugdíjakat?

A 2021. január 1-jét megelőzően egyesült királysági szolgálati idő figyelembevételével és a koordinációs rendeletek alkalmazásával megállapított ellátások változatlan módon kerülnek folyósításra. Ez vonatkozik a Magyarországon, az Egyesült Királyságban, valamint az Európai Unióban lakó nyugdíjasokra egyaránt.

A 2020. december 31-én az Egyesült Királyságban élő személy részére folyósított magyar ellátás továbbra is folyósítható közvetlenül, abban az esetben is, ha az erre vonatkozó nyilatkozat 2020. december 31-ét követően kerül megküldésre a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére.

A koordinációs rendeletek alapján megállapított, 2020. december 31-én már folyósított magyar ellátást abban az esetben is lehet közvetlenül az Egyesült Királyságban élő személy részére folyósítani, ha a külföldi lakóhely létesítése 2020. december 31-ét követő időpontban történt.

Az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépése nem érinti a 2020. december 31-én Magyarországra folyósított egyesült királysági nyugellátások kifizetését sem.

A 2021. január 1-jét megelőző időponttól, egyesült királyságbeli szolgálati idő figyelembevételével és a koordinációs rendeletek alkalmazásával megállapított nyugellátásokat felülvizsgálni nem kell.

Hogyan alakult a koordinációs rendeletek alkalmazása az Egyesült Királyság kilépését követő átmeneti időszakban?

Az Egyesült Királyság európai uniós tagsága a kilépési megállapodás hatálybalépésének napján, azaz 2020. január 31-én megszűnt. A kilépési megállapodás alapján a kilépés napjától 2020. december 31-éig tartó, úgynevezett átmeneti időszakban a koordinációs rendeletek valamennyi nyugdíjbiztosítási hatósági eljárásban ugyanúgy alkalmazandók, mint az Egyesült Királyság kilépését megelőzően. Ez azt jelenti, hogy minden olyan esetben, amikor az ellátás megállapításának kezdő napja, illetve adategyeztetési eljárás esetén az eljárás megindításának napja 2021. január 1-je előtti, a kérelem a koordinációs rendeletek alapján kerül elbírálásra, a megállapított ellátáshoz pedig valamennyi, a koordinációs rendeletek szerinti jog és kötelezettség is kapcsolódik. Például az igényelbírálás során az Egyesült Királyságban bekövetkezett tényeket és eseményeket ugyanúgy kell figyelembe venni, mintha azok Magyarországon következtek volna be. Az így megállapított ellátás közvetlenül folyósítható az Egyesült Királyság területére.

Mely személyek esetén alkalmazhatók a koordinációs rendeletek 2021. január 1-től?

Azokban az esetekben, amikor az ellátás megállapításának kezdő napja az átmeneti időszak utáni, a koordinációs rendeletek abban az esetben alkalmazandók, ha a kérelmező szociális biztonsági szempontból a kilépési megállapodás személyi hatálya alá tartozott 2020. december 31-én.

A koordinációs rendeletek – fő szabály szerint – a következő személyek esetében alkalmazhatók:

 1. magyar állampolgárok és más uniós polgárok, valamint izlandi, liechtensteini, norvégiai vagy svájci állampolgárok, akik 2021. január 1-jét megelőzően az Egyesült Királyságban biztosítási időt szereztek;
 2. egyesült királysági állampolgárok, akik Magyarországon, vagy más Európai Uniós tagállamban, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában vagy Svájcban 2021. január 1-jét megelőzően biztosítási időt szereztek;
 3. egyesült királysági állampolgárok, akiknek a biztosítási jogviszonya 2020. december 31-én valamely Európai Uniós tagállam jogszabályai alapján állt fenn;
 4. magyar állampolgárok és más uniós polgárok, akiknek a biztosítási jogviszonya 2020. december 31-én az Egyesült Királyság jogszabályai alapján állt fenn;
 5. túlélő hozzátartozók, akik az a)-d) pontban felsorolt személyek után jogosultak ellátásra.

A koordinációs rendeletek a fenti esetekben valamennyi nyugdíjbiztosítási hatósági eljárásban mindig irányadóak, bármikor is kerül sor a kérelem benyújtására, 2020. december 31-ét követően. Ezekben az esetekben tehát az Egyesült Királyságban szerzett szolgálati időt az igényelbírálás során figyelembe kell venni.

Hozzátartozói nyugellátás megállapítása a koordinációs rendeletek alapján, 2021. január 1-jét követően

Az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépése nem érinti azokat a 2020. december 31-ét követően megállapításra kerülő hozzátartozói ellátásokat, amelyekben az elhunyt jogszerző részére a koordinációs rendeletek alapján került sor a saját jogú nyugellátás megállapítására. Ebben az esetben a hozzátartozói nyugdíjat is minden esetben a koordinációs rendeletek alapján kell megállapítani.

A hozzátartozói ellátások iránti kérelmet a koordinációs rendeletek alapján kell elbírálni minden olyan további esetben, amikor az elhunyt jogszerző 2021. január 1-jét megelőzően egyesült királysági szolgálati időt szerzett, függetlenül az elhalálozás időpontjától.

Kikre alkalmazható az együttműködési megállapodás?

Azokban az Egyesült Királyságban szerzett biztosítási idővel is érintett nyugdíjbiztosítási hatósági ügyekben, amelyekben nem a koordinációs rendeletek alapján kell eljárni, az együttműködési megállapodás szociális biztonsági koordinációról szóló jegyzőkönyvének rendelkezései lesznek az irányadók.

A kilépési megállapodás szerint a koordinációs rendeletek nem alkalmazhatók a következő személyek estében:

 1. magyar állampolgárok és más uniós polgárok, valamint izlandi, liechtensteini, norvégiai vagy svájci állampolgárok, akik 2021. január 1-jét megelőzően nem szereztek biztosítási időt az Egyesült Királyságban, és akiknek 2020. december 31-ét követően kezdődik a biztosítási jogviszonyuk az Egyesült Királyság jogszabályai alapján;
 2. egyesült királysági állampolgárok, akik Magyarországon, vagy más Európai Uniós tagállamban, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában vagy Svájcban 2021. január 1-jét megelőzően nem szereztek biztosítási időt, és akiknek 2020. december 31-ét követően kezdődik a biztosítási jogviszonyuk valamely európai uniós tagállam jogszabályai alapján;
 3. túlélő hozzátartozók, akik az a)-b) pontba tartozó személyek után jogosultak ellátásra.

Ezekben az esetekben az együttműködési megállapodásban foglalt szabályok alapján kell a kérelmet elbírálni.

Az együttműködési megállapodás szociális biztonsági koordinációról szóló jegyzőkönyvének rendelkezései az öregségi nyugdíj és a hozzátartozói nyugdíjak megállapításával kapcsolatban:

 • lehetőséget ad a tények azonos figyelembe vételére és az egyenlő bánásmód biztosítására;
 • lehetőséget ad a másik országban szerzett biztosítási idő figyelembe vételére,
 • lehetőséget ad az ellátásnak a másik állam területére történő folyósítására.

Ha az elhunyt jogszerző egyesült királysági szolgálati idejének kezdete 2020. december 31-ét követő időpont, a hozzátartozói nyugellátás az együttműködési megállapodás alapján kerül megállapításra.

Igénybenyújtás 2020. december 31-ét követően

A kilépési és az együttműködési megállapodás alapján az egyesült királysági biztosítási idő alapján 2020. december 31-ét követően a nyugdíjmegállapító szervek hatáskörébe tartozó alábbi ellátások továbbra is igényelhetők:

 • öregségi nyugdíj,
 • hozzátartozói ellátás,
 • a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetén nyújtott ellátások,
 • korhatár előtti ellátás,
 • táncművészeti életjáradék,
 • átmeneti bányászjáradék és
 • szolgálati járandóság.

A kilépési, illetve az együttműködési megállapodásban foglaltak alkalmazására az adategyeztetési eljárás keretében is lehetőség van.2020. december 31-ét követően továbbra is lehetőség van a nyugdíj kérelmek az egyesült királysági szolgálati idő figyelembevételével történő elbírálására, az igényt a kérelmező lakóhelye szerinti országban kell benyújtani.

Magyarországi lakóhely esetén:

 • öregségi nyugellátást a K51 számú,
 • baleseti járadékot a K54 számú, illetve
 • hozzátartozói nyugellátást a kérelem típusától függően a K52 számú (özvegyi nyugdíj), vagy a K50 számú (árvaellátás), vagy a K53 számú (szülői nyugdíj) nyomtatvány kitöltésével kell igényelni.

Az igénybejelentő nyomtatványhoz csatolni kell az Egyesült Királyságban megszerzett biztosítási időre vonatkozó, rendelkezésre álló dokumentumokat.

Az igény benyújtásához szükséges nyomtatványok beszerezhetőek a nyugdíjbiztosítási szervektől, illetve letölthetők a Magyar Államkincstár honlapján található nyomtatványtárból.

Az igény a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálatán, bármely kormányablakban, vagy a kérelem elbírálására országos illetékességgel eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálatán (1081 Budapest Fiumei út 19/a.) nyújtható be személyesen, vagy postai úton.

Hozzátartozói ellátás iránti kérelem esetén, ha az elhunyt jogszerző után hozzátartozói nyugellátás megállapítására már sor került, vagy a kérelem a korábban folyósított hozzátartozói nyugdíj feléledésére irányul, az igény a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága ügyfélszolgálatán is előterjeszthető (1139 Budapest Váci út 73.).

Adategyeztetési eljárás iránti kérelem a https://kiertesites.onyf.hu/ alkalmazás használatával ügyfélkapus regisztrációt követően, kizárólag elektronikus úton nyújtható be.

Egyesült királyságbeli lakóhely esetén:

A nyugdíjigényt az Egyesült Királyság illetékes nyugdíjbiztosítási szervéhez kell benyújtani. A külföldi nyugdíj kérelem benyújtásának módjával, illetve a nyugdíjra való jogosultsággal kapcsolatos esetleges kérdések esetén célszerű a lakóhely szerinti nyugdíjszervhez fordulni.

A magyarországi ellátások folyósítása az Egyesült Királyságban élő személyek részére

2021. január 1-től

Az Egyesült Királyságban élő személy részére megállapított magyar ellátások 2020. december 31-ét követően is közvetlenül kifizethetők az Egyesült Királyságban vezetett bankszámlára, függetlenül attól, hogy az ellátás megállapítására kizárólag a magyar jogszabályok, a koordinációs rendeletek, valamely szociális biztonsági egyezmény, vagy az együttműködési megállapodás alapján került sor.

A folyósításra vonatkozó részletes tudnivalókat az alábbi tájékoztató tartalmazza:

Az ellátás külföldön élő jogosultak részére történő folyósításának lehetőségei

A járulékfizetés szabályai, ha különböző országokban áll fenn egyidejűleg több biztosítási jogviszony

A járulékfizetési kötelezettségre – amennyiben a biztosítási jogviszony 2021. január 1-jét megelőzően kezdődött és még 2021. január 1-jén is fennáll, a koordinációs rendeletek szabályait kell alkalmazni, vagyis a biztosítási kötelezettség – főszabályként – abban az országban áll fenn, ahol a személy foglalkoztatottként, egyéni vagy társas vállalkozóként keresőtevékenységet folytat.

A 2020. december 31-ét követően kezdődött biztosítási jogviszonyra az együttműködési megállapodás szociális biztonságról szóló jegyzőkönyvének rendelkezései vonatkoznak, amelynek főszabálya megegyezik a koordinációs rendeletekben foglaltakkal.

A biztosítási, azaz a járulékfizetési kötelezettség fennállásának meghatározása érdekében Magyarországon a foglalkoztató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási igazgatási szervként eljáró kormányhivatalhoz kell fordulni.

Saját jogú nyugdíjasnak minősül-e Magyarországon az, aki az Egyesült Királyságból kap öregségi nyugdíjat?

Társadalombiztosítási szempontból saját jogú nyugdíjasnak az minősül, aki megfelel a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. § 17. pontjában rögzített feltételeknek.

Ez azt jelenti, hogy Magyarországon 2020. december 31-ét követően nyugdíjbiztosítási szempontból nem kell saját jogú nyugdíjasnak tekinteni azt a személyt, aki kizárólag az Egyesült Királyság jogszabályai alapján részesül öregségi nyugdíjban, és 2021. január 1-jét megelőzően nem élt a szabad mozgás és tartózkodás jogával.  Ennek megfelelően, magyarországi munkavégzés esetén társadalombiztosítási járulékfizetés terheli.

Az az egyesült királysági állampolgár azonban, aki 2020. december 31-én jogszerűen tartózkodott Magyarországon és kizárólag az Egyesült Királyság jogszabályai alapján részesül öregségi nyugdíjban, a magyar szabályok szerint 2020. december 31-ét követően is saját jogú nyugdíjasnak minősül.

Jogszabályok:

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. §