Ki jogosult a szépkorú személyek jubileumi juttatására?

A személyes köszöntésre és az azzal járó okiratra, továbbá jubileumi juttatásra - legkorábban 2009. január 1-jétől - a 90., a 95., a 100, a 105., a 110., és a 115. életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek jogosultak, amennyiben a szépkor betöltésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolják. A jubileumi juttatás jogosultsági feltétele a magyarországi bejelentett lakóhely, ezért az érintettnek hivatalosan be kell jelentenie a lakóhelyét Magyarországon akkor is, ha a szabad mozgás jogát gyakorolva él Magyarországon. A juttatás nem kapcsolódik a nyugdíjas státuszhoz. 

A köszöntés, valamint az okirat és juttatás nem jár annak, aki az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény szerinti saját jogán folyósított pótlékra a kárpótlásért felelős miniszter határozata alapján érdemtelen. 

A jubileumi juttatás összege

  • a 90. életév betöltésekor 90 000 forint,
  • a 95. életév betöltésekor 95 000 forint,
  • a 100. életév betöltésekor 100 000 forint,
  • a 105. életév betöltésekor 105 000 forint,
  • a 110. életév betöltésekor 110 000 forint,
  • a 115. életév betöltésekor 115 000 forint.

Milyen módon juthatnak hozzá az érintett személyek a juttatáshoz?

Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) a szépkor betöltését megelőzően legalább 60 nappal - a lakóhelyén és a tartózkodási helyén - írásban keresi meg a szépkorú személyt, hogy a BFKH által e célra rendszeresített és megküldött űrlapon jelentse be

  • azt a lakcímet, amelyen személyes köszöntés céljából elérhető, vagy amelyre ennek hiányában az okirat elküldhető;
  • azt a magyarországi lakcímet vagy a magyarországi székhellyel, illetve fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla számát, amelyre a jubileumi juttatás folyósítását kéri.

A szépkorú személy eldöntheti, hogy a jubileumi juttatást és/vagy a személyes köszöntést elfogadja-e. Ha igen, a BFKH által megküldött, a BFKH-nak visszaküldendő űrlapon rendelkeznie kell arról, hogy a születésnapi köszöntés és a juttatás folyósítása érdekében hozzájárul-e, hogy a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (továbbiakban: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság), valamint a lakcím vagy tartózkodási hely szerint illetékes helyi önkormányzat jegyzője kezelhesse a személyes adatait a köszöntés és a juttatás folyósítása céljából. 

A jubileumi juttatást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a BFKH adatszolgáltatását követő 15 napon belül, de legkorábban a szépkor betöltését megelőzően 5 nappal, külön törzsszámon folyósítja. 

Amennyiben a szépkorú személy a BFKH adatközlését követően, de a szépkor betöltése előtt elhuny, a kiutalt jubileumi juttatást nem kell visszafizetni, az összeget a közös háztartásban együtt élt családtag vagy az örökös veheti fel a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény vonatkozó rendelkezésében foglaltaknak megfelelően. 

Személyesen azt a szépkorú személyt köszöntik, aki az adott évben tölti be a 90., 95., 100., 105., 110., 115. életévét.

A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló kormányrendelet 2017. december 1-jétől hatályos módosítása

A rendelet 2017. december 1-étől hatályos rendelkezései értelmében az EGT-állam Magyarországon letelepedett, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező és a szépkort 2018. január 1-je előtt betöltött, de jubileumi juttatásban nem részesült állampolgárának 2018. március 31-éig hivatalból folyósítani kell azt a jubileumi juttatást, amelynek feltételeit a szépkor betöltésekor teljesítette.

Az elmaradt jubileumi juttatás utalásához szükséges belföldi lakcím, vagy számlaszám megadása érdekében a BFKH 2017. december 31-ig megkeresi az érintett szépkorú személyt.  Amennyiben az érintett a jubileumi juttatást nem utasítja vissza és a folyósításhoz szükséges adatokat megadja a BFKH a kifizetéshez szükséges adatokat tartalmazó adatállományt egy alkalommal, legkésőbb 2018. február 28-áig megküldi a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére, amely alapján az Igazgatóság 2018. március 31-ig hivatalból folyósítja a juttatást. 

Jogszabályok:

255/2008. (X. 21) Korm. rendelet