1.) A 2017. novemberi egyösszegű kifizetéshez kapcsolódó, 2018. január 1-jére végrehajtott emelés

A nyugellátások és egyes más ellátások 2018. január havi emeléséről szóló 359/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a értelmében 2018. január 1-jétől 0,8 százalékkal emelkedik az öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátás, mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadék, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadék, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányászjáradék, táncművészeti életjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, baleseti járadék, bányászok egészségkárosodási járadéka, fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátás, polgármesterek közszolgálati járadéka, honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatás, honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatása, honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatás, és az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelések (amelyeknek a 1997. évi LXXXI. törvény. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli) összege, ha a felsorolt ellátásokra tekintettel a nyugellátások és egyes más ellátások 2017. novemberi kiegészítéséről szóló 312/2017. (X. 31.) Korm. rendelet alapján egyösszegű kifizetés járt.

Az emelés megillette

  • a 2017. évi időponttól megállapított vagy folyósított saját jogú ellátásban részesülő személyt is, ha ezt az ellátását az előzőekben felsorolt, emelésre jogosító ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósítják tovább vagy az emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapítják meg,
  • a 2017. évi időponttól megállapított rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesült személyt is, ha az ellátását a rokkantsági járadékának vagy az emelésre jogosító rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg.

Az emelésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a fentiek szerinti változás következett be.

2.) Az 1997. évi LXXXI. törvény. (Tny.) 62. §(1) bekezdése szerinti, 2018. január 1-jei emelés 

A Rendelet 2. §-ában foglaltak szerint 2018. január 1-jétől, az 1.) pontban ismertetett emelés végrehajtását követően

  • a 2018. január 1-jét megelőző időponttól megállapított, az 1.) pontban felsorolt ellátások,
  • a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-a szerint emelendő rendszeres pénzbeli ellátások és
  • a házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék

összege 3 százalékkal emelkedik.

Az emelés megillette

  • a 2018. évi időponttól megállapított vagy folyósított saját jogú ellátásban részesülő személyt is, ha ezt az ellátását az 1.) pontban felsorolt, emelésre jogosító ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósítják tovább vagy az emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapítják meg,
  • a 2018. évi időponttól megállapított rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesült személyt is, ha az ellátását a rokkantsági járadékának vagy az emelésre jogosító rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg.

Az emelésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a fentiek szerinti változás következett be.

Aki saját jogú ellátásban és özvegyi nyugdíjban is részesül, az emelésre mindkét ellátása alapján jogosult. Azok esetében, akik részére a saját jogú és az özvegyi, baleseti özvegyi nyugdíjat ún. együttfolyósítási összeghatárban folyósítják, ez az összeghatár 2018. január 1-jétől 91.080 forintra emelkedik.

3.) A 2018. január 1.-jétől megállapításra kerülő ellátások összege

A Tny. végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet alapján a 2018. évben megállapításra kerülő öregségi teljes nyugdíj, és az árvaellátás legkisebb összege 2018. január 1-étől nem emelkedik.

Ennek megfelelően a 2018. január 1-étől megállapításra kerülő

  • öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege változatlanul havi 28.500 forint,
  • árvaellátás legkisebb összege változatlanul havi 24.250 forint.

A 2018. évben megállapításra kerülő rokkantsági járadék összege havi 36.365 forint, a korábbi időpontban megállapított rokkantsági járadék 1.340 Ft-al emelkedett.

A nemzeti helytállásért járó pótlék megállapításánál irányadó összeghatár 186.250 forintról 193.380 forintra, hozzátartozói jogon járó pótlék esetén pedig 93.125 forintról 96.690 forintra emelkedett. 

4.) Hadigondozotti pénzbeli ellátások emelése 

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 2018. január 1-jén hatályba lépett módosításának rendelkezései alapján megtörtént a rendszeres pénzbeli ellátások emelése, mely biztosítja az ellátások értékállóságát és funkcióik maradéktalan betöltését.

A törvénymódosítás alapján a 2.) pontban szereplő emelés végrehajtása előtt a hadigondozotti-járadék és a hadiözvegyi járadék 25 százalékkal, az ápolási pótlék, illetve azon hadiárvák ellátása, akiknek a munkaképesség-csökkenése a 67%-ot, vagy egészségkárosodása az 50%-ot elérte, 100 százalékkal emelkedett.

A törvény módosítása garantálja továbbá azt is, hogy 2018. január 1-től az adott tárgyévre irányadó nyugdíjemelés mértékével megegyező emelésben részesüljenek a hadigondozotti pénzbeli ellátásban részesülő személyek.

5.) Kárpótlás címén járó nyugdíjkiegészítés emelése

A XX. századi diktatúrák áldozatainak járó, politikai rehabilitációs célú nyugdíj-kiegészítésekkel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 28/2017. (II. 13.) Korm. rendelettel módosított 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet és 174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a saját jogú és hozzátartozói jogon járó politikai rehabilitációs kiegészítés (kárpótlás) összege - a 2.) pontban szereplő emelés végrehajtása előtt - 2018. január 1-jétől a 2016 novemberében folyósított összeg 40%-ával emelkedett.

2.) A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság) 2018. január hónapban minden ügyfelét levélben, személyre szólóan értesíti az előző évben folyósított ellátások összegéről, valamint a 2018. január havi emelésről ellátás-típusonkénti bontásban, továbbá arról is, hogy a folyósított összegből milyen jogcímen és milyen összegben történik levonás.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az ellátások emeléséről hivatalból gondoskodik – tehát az érintett nyugdíjasnak vagy egyéb ellátásban részesülő személynek külön kérelmet nem kell benyújtania –, a 2018. január hónapban esedékes ellátásokat már a fentieknek megfelelő összegben folyósítja, illetőleg utalja.