A nyugdíjprémium

 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny.) értelmében a gazdaság teljesítményének ez évben várható növekedésére tekintettel, nyugdíjprémiumban kell részesíteni azokat a nyugdíjasokat, akik 2017. év legalább egy napján, valamint 2018 novemberében is

  • öregségi nyugdíjban, mezőgazdasági járadékban részesülnek, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt már 2018. előtt betöltötték,
  • özvegyi nyugdíjban (kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat), árvaellátásban vagy szülői nyugdíjban

részesülnek.

A kifizetésre kerülő nyugdíjprémium összegét a 2018-as évre várható GDP növekedés 4,4 százalékos mértékének 3,5-del csökkentett összege (0,9) és a jogosult személy november hónapra folyósított nyugellátása 25 százalékának, de legfeljebb 20.000 forintnak a szorzata adja. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjprémium kiszámításához nem lehet a törvényben meghatározott 20.000 forintnál nagyobb összeget alapul venni abban az esetben sem, ha a nyugdíj ténylegesen kiszámítható egynegyed része ennél magasabb összeg.

Például a nyugdíjprémium összege 0,9 x 20.000 = 18.000 forint abban az esetben is, ha az öregségi nyugdíj összege 116.000 forint, aminek a 25 százaléka 29 ezer forint, mivel legfeljebb 20.000 forintot lehet a számításhoz figyelembe venni. Egyszerűbben fogalmazva, ha a folyósított nyugellátás összege eléri, vagy meghaladja a havi 80.000 forintot, akkor nyugdíjprémiumként a maximálisan kiszámítható 18.000 forintot kell kiutalni.

Ha azonban a nyugdíj összege nem éri el a 80.000 forintot, akkor nyugdíjprémiumként a nyugdíj egynegyede 0,9-del szorozva utalható ki. Például havi 32.000 forint összegű árvaellátás esetén az ellátás 25 százalékát, azaz 8.000 forintot 0,9-del megszorozva 7.200 forint nyugdíjprémium illeti meg a jogosultat.

Amennyiben a jogosult több, nyugdíjprémiumra jogosító ellátásban is részesül, a nyugdíjprémium összegét ezen ellátások együttes összege után kell kiszámolni, azonban ebben az esetben is a november havi nyugellátások együttes összegének 25 százalékát, de legfeljebb 20.000 forintot lehet alapul venni a nyugdíjprémium számításához.

Például havi 58.000 forint összegű öregségi nyugdíj és havi 46.000 forint összegű özvegyi nyugdíj együttfolyósítása, azaz együttesen 104.000 forint összegű nyugdíj esetén a folyósított ellátások 25 százaléka 26.000 forint, de mivel a nyugdíjprémiumot legfeljebb 20.000 forint figyelembe vételével kell kiszámítani, a nyugdíjprémiumként járó összeg 0,9 x 20.000 forint, azaz 18.000 forint.

Más ellátásokban részesülők egyszeri juttatása

A Kormány 183/2018. (X. 8.) Korm. rendeletében foglaltak szerint szintén november hónapban, a nyugdíjprémiummal megegyező összegű egyszeri juttatást kapnak azok a személyek, akik olyan nyugdíjban vagy ellátásban részesülnek, amely nyugdíjprémiumra nem jogosít.

Erre való tekintettel, a nyugdíjprémiummal megegyező összegű egyszeri juttatásban részesülnek az öregségi nyugdíjkorhatárukat megelőzően nyugdíjazottak, az ideiglenes özvegyi nyugdíjasok, valamint azok a személyek, akik nem nyugdíjasok ugyan, de havonként folyósított rendszeres pénzellátásukat a nyugdíjakkal azonos módon kell emelni.

2018 novemberében, egyszeri juttatásban fognak részesülni mindazok, akik 2017. év legalább egy napján, és 2018 novemberében is az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése nélkül öregségi nyugdíjban, ideiglenes özvegyi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban, táncművészeti életjáradékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban, bányászok egészségkárosodási járadékában, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, rokkantsági járadékban, Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban, polgármesterek közszolgálati járadékában, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban, a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokban, az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben kárpótlás címén folyósított kiegészítésben, nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban, házastársi pótlékban vagy házastárs után járó jövedelempótlékban részesülnek.

Az egyszeri juttatás megilleti

  • a 2018 novemberében az előzőekben felsorolt saját jogú ellátásban vagy öregségi nyugdíjban részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan, az előző felsorolásban szereplő ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy olyan, az előző felsorolás szerinti ellátásának megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapították meg, amelyben a 2017. év legalább egy napján részesült,
  • a 2018 novemberében rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan rokkantsági járadékának, rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg, amelyben a 2017. év legalább egy napján részesült.

Az egyszeri juttatásra a nyugdíjprémiumra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka esetén az egyszeri juttatást a 2018 novemberében folyósított, 2018. október havi ellátás után kell kiszámítani. A juttatás összege a november havi ellátás 25%-ának (de legfeljebb 20.000.- Ft-nak) a 0,9-szerese, maximum 18.000.- Ft.

Az a személy, akit nyugdíjprémium és egyszeri juttatás is megillet, vagy azokra több jogcímen is jogosult, maximum 18.000.- Ft-ot kaphat.

A kifizetéssel összefüggő tudnivalók

A nyugdíjprémium, illetve egyszeri juttatás utalása iránt a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból intézkedik.

A nyugdíjprémium és az egyszeri juttatás a 2018. november havi ellátással együtt, a szokásos nyugdíj-utalási napon kerül kifizetésre. Postai kifizetés esetén a november havi ellátás, a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás az ún. postai kifizetési naptárban meghatározott napon, egy utalványon kerül kifizetésre, azonban az összege az utalványon a rendszeres havi ellátástól elkülönült sorban külön feltüntetésre kerül.