A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az általa folyósított ellátásban részesülő, külföldön élő vagy tartózkodó személyek adatainak egyeztetését minden év márciusában kezdeményezi az adategyeztetésre szolgáló nyomtatvány megküldésével. 2021-ben első alkalommal az Ausztráliában és a Németországban élő nyugdíjasok adatai más módon kerülnek egyeztetésre, erről a tájékoztató végén található információ.

Nyomtatványon történő adategyeztetés:

A nyugdíjasoknak az adategyeztetés céljából kiküldött nyomtatványt pontosan kitöltve, aláírva, és hitelesíttetve, a kézhezvételtől számított egy hónapon belül kell visszaküldeniük.

A nyomtatványon az ellátásra jogosult személy sajátkezű aláírásának a hitelesítésére közjegyző, nyugdíjbiztosítási szerv, egyéb külföldi hatóság, nyugdíjpénztár, pénzforgalmi szolgáltató vagy Magyarország külképviseleti szerve jogosult.

Ha a nyugdíjas az egészségi állapota vagy szociális helyzete miatt egészségügyi vagy szociális intézményben tartózkodik, akkor az adatok valódiságát az intézmény vezetője vagy orvosa is igazolhatja.

 

Amennyiben a kiküldött adategyeztető lap a kézhezvételtől számított egy hónapon belül nem érkezik vissza a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz, illetve annak pontatlan kitöltése miatt a jogosultság fennállása nem állapítható meg, akkor az ellátás folyósítása szüneteltetésre kerül!

A jogosultság későbbi igazolása esetén az ellátás legfeljebb 5 évre visszamenőleg kiutalásra kerül.

2021-től az EGT-állam területén élő vagy Magyarországgal szociális biztonsági, szociálpolitikai egyezményt kötött állam területén élő nyugdíjasok esetében az adatok egyeztetésére az adott állam társadalombiztosítási szervének a részvételével is sor kerülhet. Elsőként Németországgal és Ausztráliával valósult meg a kölcsönös adatcsere feltételeinek a megteremtése. 2021-ben azoknak a magyar ellátásban részesülő személyeknek az esetében, akik a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartása szerint Ausztráliában vagy Németországban élnek, az évenkénti adategyeztetésre az ausztrál és a német nyugdíjbiztosítási szerv közreműködésével kerül sor.

A nyugdíjbiztosítási szervek közötti adatcsere az ellátásban részesülő

  • nevének változására,
  • lakóhelyének változására, illetve
  • esetleges elhalálozási adatainak kölcsönös közlésére terjedhet ki.

Az ausztrál és a német adatcserével érintett személyek részére a március hónapban megszokott adategyeztető nyomtatvány megküldésére nem kerül sor, ezért ők mentesülnek a nyomtatvány kitöltésével, hitelesítésével és visszaküldésével kapcsolatos kötelezettségek alól. Erről az érintettek levélben kapnak értesítést.

Az ellátásban részesülő, Németországban vagy Ausztráliában élő személyeknek azonban továbbra is be kell jelenteniük azokat az ellátás folyósítását befolyásoló tényeket, adatokat, körülményeket, amelyekre a külföldi szervvel történő adatcsere nem terjed ki. Ilyen lehet például a bankszámlaszám változása, özvegyi nyugdíj esetén újabb házasság kötése. Szintén célszerű bejelenteni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak, ha a nyugdíjas huzamosabb ideig a lakcímétől eltérő helyen tartózkodik.

A bejelentést a változást követő 15 napon belül a következő címre kell teljesíteni:

Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság,

Magyarország 1820 Budapest

Jogszabály: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet 76. § (1) bekezdésének 2020. július 1-jétől hatályos rendelkezése.

    Magyar Államkincstár

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság